Regulamin - zakupu voucherów

 
Regulamin dotyczący zakupu i korzystania z Voucherów

1.  Regulamin określa zasady dotyczące zakupu i korzystania z Voucherów przez Nabywców.
2.  Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.motoparkkrakow.pl w  sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
3.  Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 
Sprzedawca– Moto Park Kraków Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa ul. Drukarska 7/49, 30-348 w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000635947, NIP 6762513184300
 
Nabywca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nabywająca usługi od Sprzedawcy.
 
Beneficjent vouchera - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na rzecz, której Nabywca zakupił voucher i której dane widnieją na Voucherze.
 
Voucher – bon towarowy wydany na rzecz konkretnej osoby – Beneficjenta, uprawniający do skorzystania przez niego ze szkolenia wskazanego w jego treści, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

4. Voucher jest to dokument umożliwiający udział w szkoleniu:
- Bezpieczna Jazda I Stopień tok grupowy / tok indywidualny – szkolenie samochodowe;
- Bezpieczna Jazda  II Stopień tok grupowy / tok indywidualny – szkolenie samochodowe;
- Bezpieczna Jazda I Stopień tok grupowy / tok indywidualny – szkolenie motocyklowe;
- Bezpieczna Jazda II Stopień tok grupowy / tok indywidualny – szkolenie motocyklowe;
- Bezpieczna Jazda III Stopień tok grupowy / tok indywidualny – szkolenie motocyklowe;
- treningowe jazdy samochodowe;
- treningowe jazdy motocyklowe;
- Sportowa Jazda;
- przejazd samochodem sportowym.

5. Na stronie można zakupić vouchery na:
- szkolenia samochodowe z Bezpiecznej Jazdy I i II Stopnia w toku grupowym;
- szkolenia motocyklowe z Bezpiecznej Jazdy I Stopnia w toku grupowym;
- szkolenie Sportowa Jazda;
- treningowe jazdy samochodowe;
- treningowe jazdy motocyklowe;
- przejazd samochodem sportowym.

6. Osobiście, w biurze Moto Parku Kraków przy ul. Rzepakowej 4R u Opiekuna Klienta Indywidualnego można zakupić
vouchery na:
- szkolenia samochodowe z Bezpiecznej Jazdy I / II Stopnia w toku grupowym / indywidualnym;
- szkolenia motocyklowe z Bezpiecznej Jazdy I / II / III Stopnia w toku grupowym / indywidualnym;
- treningowe jazdy samochodowe;
- treningowe jazdy motocyklowe;
- szkolenie Sportowa Jazda;
- przejazd samochodem sportowym.

7. Wszystkie vouchery na szkolenia mają określony termin ważności, który wynosi 6 miesięcy od daty wystawienia vouchera.
8. Voucher jest imienny (nie dotyczy voucherów na przejazdy samochodem sportowym).
9. Jeśli obdarowana osoba z przyczyn niezależnych od niej nie będzie mogła zrealizować Vouchera istnieje możliwość zmiany osoby widniejącej na voucherze, jednak nie później niż na 5 dni roboczych przed umówionym szkoleniem. Zmianę osoby obdarowanej należy zgłosić na adres: biuro@motoparkkrakow.pl.
10. Koszt vouchera to odpowiednio:
- Bezpiecznej jazdy I Stopień tok grupowy 549,00 zł brutto;
- Bezpiecznej jazdy II Stopień tok grupowy 599,00 zł brutto;
- Bezpiecznej jazdy I / II  Stopień tok indywidualny 2000,00 zł brutto;
- Szkolenia VIP 1500 zł brutto
- Szkolenia VIP PREMIUM 1800 zł brutto
- Sportowej jazdy – 1500,00 zł brutto (szkolenie na własnym pojeździe);  1800,00 zł brutto (szkolenie na samochodzie
  Peugeot 206 2.0);
- Bezpieczna Jazda I / II / III Stopień tok grupowy – szkolenie motocyklowe – 499,00 zł brutto;
- Bezpieczna Jazda I / II / III Stopień tok indywidualny – szkolenie motocyklowe – 1000,00 zł brutto;
- Przejazd samochodem sportowym – Audi R8; Nissan GT-R; Ferrari F430; Porshe 911 Carrera; Ford Mustang GT; BMW M2; Audi RS3.
- Treningowe jazdy samochodowe 169 zł brutto
- Treningowe jazdy motocyklowe - 99 zł brutto
11. Szkolenia grupowe odbywają się jedynie w weekendy.
12.  Voucher może zostać zakupiony i odebrany osobiście w siedzibie Moto Parku Kraków w godzinach otwarcia biura lub poprzez stronę www.motoparkkrakow.pl. Istnieje możliwość przesłania vouchera pocztą (za dodatkową opłatą).
13.  Biuro Moto Parku Kraków mieści się przy ulicy Rzepakowej 4 R  w Krakowie. Godziny otwarcia to pn.- pt. 09:00-17:00.
14.  W przypadku odbioru osobistego konieczny jest wcześniejszy kontakt z Opiekunem Klienta Indywidualnego pod numerem: 725 650 664 lub poprzez wiadomość elektroniczną na adres : biuro@motoparkkrakow.pl.
15.  Realizacja vouchera:
- Aby zrealizować voucher należy dokonać rezerwacji rodzaju i terminu szkolenia w kalendarzu na stronie www.motoparkkrakow.pl .
- Rezerwacji terminu szkolenia należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, gwarantuje to dostępność terminów szkolenia i zarazem możliwość realizacji vouchera zgodnie z jego datą ważności. (Jednocześnie zespół Moto Parku Kraków dołoży wszelkich starań, aby szkolenia odbywały się regularnie, jak najczęściej.)
- Rezerwacja terminu szkolenia jest potwierdzana w wiadomości mailowej na wskazany przez Klienta w formularzu adres mailowy.
16.  Kontakt z Opiekunem Klienta Indywidualnego w celu poznania terminów nie jest równoznaczny z rezerwacją terminu. Termin jest zarezerwowany dopiero po potwierdzeniu tego faktu w wiadomości mailowej po dokonaniu rezerwacji na stronie www.motoparkkrakow.pl .
17.  Bezkosztowa rezygnacja z terminu szkolenia z przyczyn leżących po stronie Klienta może być dokonana najpóźniej 7 dni roboczych przed zaplanowanym terminem szkolenia.
18.  Istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji vouchera o okres 6 tygodni za opłatą w wysokości 123 zł brutto.
- Aby przedłużenie vouchera było możliwe należy się zgłosić nie później niż na 7 dni roboczych przez zakończeniem terminu jego ważności obliczonego zgodnie z punktem 7 niniejszego Regulaminu.
- Przedłużenie ważności vouchera za dodatkową opłatą nie dotyczy voucherów na przejazdy samochodem sportowym.
19.  Vouchery zakupione w siedzibie Moto Parku Kraków nie podlegają zwrotowi.
20.  Voucher zakupiony poza lokalem przedsiębiorstwa podlega zwrotowi jedynie zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.
21.  Za niewykorzystany voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.
22.  Nabywca zobowiązuje się poinformować Beneficjenta o treści niniejszego Regulaminu, jak i o możliwości zapoznania się z jego treścią w miejscach wskazanych w punkcie 2.
23 . Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Sprzedawcy, dotyczy to również sytuacji gdy Voucher nie zostanie zrealizowany w okresie ważności.
24.  Voucher nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu.
25.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Vouchera po jego przekazaniu Nabywcy lub Beneficjentowi.
26.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach Nabywcy i Beneficjenci zostaną powiadomieni poprzez udostępnienie aktualnych wersji Regulaminu w sposób wskazanym w punkcie 2.
27.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Voucherów w każdym czasie bez podania przyczyny. Beneficjenci Voucherów nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będę mogli je realizować na dotychczasowych warunkach do czasu upływu ich okresu ważności.
28.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).
29.    Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z zakupem i realizacją Voucherów  będą rozstrzygane przez sąd właściwy  dla Sprzedawcy.
30.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2017 r.
 
 
 
 
Zakup vouchera oznacza zapoznanie się i akceptację warunków Regulaminu dotyczącego zakupu i korzystania z Voucherów

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaufali nam