Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z obiektu sportowo-szkoleniowo-eventowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Rzepakowej 4R (dalej jako „Obiekt”), uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych na jego terenie, zasad rezerwacji oraz płatności za usługi oferowane przez MOTO PARK KRAKÓW, w ramach prowadzenia tego Obiektu, a także zasady rezygnacji z zamówionych usług i dokonywania zwrotów wpłaconych kwot (dalej w treści jako „Regulamin”).

1.2. Zarządzającym Obiektem jest Spółka pod firmą MOTO PARK KRAKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ulicy Drukarskiej 7/49 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000635947, NIP 6762513184 (zwana dalej "MOTO PARK KRAKÓW").

1.3  W ramach swojej działalności MOTO PARK KRAKÓW prowadzi na terenie Obiektu, zawody sportowe, kursy doskonalenia jazdy oraz inne szkolenia i kursy a także organizuje wydarzenia sportowe i motoryzacyjne.

1.4 Zasady wprowadzone niniejszym Regulaminem obowiązują na terenie całego Obiektu, zarówno osoby korzystające z niego na podstawie zawartej umowy, wykupienia jednorazowego wejścia jak również osoby towarzyszące, gości i widzów.

 
§ 2. Definicje
„Instruktor” - osoba która sprawuje nadzór nad osobą korzystająca z Obiektu;

„Obiekt” – jest to obiekt sportowo-szkoleniowo-eventowy zlokalizowany w Krakowie przy ul. Rzepakowej 4R; składający się z: (A) miejsc przeznaczonych do prowadzenia zajęć praktycznych, w tym: toru sportowo-szkoleniowego, trzech płyt poślizgowych, (B) budynku administracyjno – biurowego, w skład którego wchodzą m.in. sale wykładowe i sala szkoleniowa (C) oraz parkingu (dalej jako „Obiekt”);

„Tor” -  wyznaczony i oznaczony teren w obszarze Obiektu przeznaczony do jazdy samochodem lub motocyklem;

„Użytkownik” – osoba fizyczna, korzystająca z Obiektu na podstawie stosownej umowy zawartej z MOTO PARK KRAKÓW;

 
§ 3. Postanowienia ogólne
3.1 Obiekt jest obiektem sportowo - rekreacyjnym, przeznaczonym i przystosowanym do organizacji i prowadzenia działalności w zakresie: sportów motorowych, szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności jazdy, imprez sportowo - rekreacyjnych, prezentacji, pokazów, imprez masowych itp.

3.2. Obiekt jest obiektem zamkniętym dla ruchu publicznego, a korzystanie z niego jest możliwe wyłącznie na podstawie zawarcia umowy z MOTO PARK KRAKÓW, które jest jednoznaczne z akceptacją zasad ustalonych niniejszym Regulaminem.

3.3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu są zobowiązane do przestrzegania postanowień zawartej przez nich umowy, postanowień niniejszego Regulaminu jak i mają obowiązek stosowania się do wskazówek i poleceń personelu Obiektu, w tym Instruktorów.

 
§ 4. Użytkownicy Obiektu
4.1 Na terenie Obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby, które na podstawie umowy zawartej z MOTO PARK KRAKÓW są uprawnione do korzystania z niego (Użytkownicy) albo przebywają na terenie Obiektu w celu dopełnienia formalności koniecznych do jej zawarcia.

4.2 Przebywanie na terenie Obiektu wszystkich innych osób poza wskazanymi w punkcie 4.1. (np. osób towarzyszących, gości, podmiotów wykonujących prace na terenie Obiektu) jest możliwe wyłącznie, gdy towarzyszyć będzie takiej osobie pracownik Obiektu bądź osoba upoważniona do przebywania na tym terenie przez MOTO PARK KRAKÓW.

4.3 Osoby przebywające na terenie Obiektu w charakterze osób towarzyszących, kibiców, widzów i gości mogą pozostawać tylko w miejscach wyznaczonych.

4.4. Dokumentami uprawniającymi do przebywania na terenie Obiektu są identyfikatory wydawane i ewidencjonowane w Dziale Administracji Obiektu.

4.5. Użytkownikami Obiektu, korzystającymi z oferowanych przez MOTO PARK KRAKÓW usług, mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia. Natomiast na terenie obiektu mogą znajdować się wyłącznie osoby powyżej 13 roku życia i wyłącznie będące pod opieką osoby dorosłej.

4.6. W sytuacji organizowania na terenie Obiektu wydarzeń skierowanych do osób poniżej 18 roku życia, rezerwacji udziału tej osoby w wydarzeniu musi dokonać jego opiekun prawny i osoba taka musi przebywać na terenie Obiektu pod opieką osoby pełnoletniej.

4.7 Osoby w stanie po spożyciu alkoholu oraz osoby nietrzeźwe lub osoby będące pod wypływem środków odurzających, psychotropowych lub innych tego typu zakazanych substancji, bez względu na to czy są Użytkownikami czy innymi osobami, nie mają prawa przebywać na terenie Obiektu. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.

 
§ 5. Zasady korzystania z Obiektu
5.1. Każda osoba przebywająca na terenie Obiektu ma obowiązek poinformować jego personel o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, awariach lub uszkodzeniach w kierowanym pojeździe oraz w infrastrukturze Obiektu;

5.2. Osoby korzystające z Obiektu są zobowiązane do:
 • ścisłego przestrzegania ustalonych w umowie godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu korzystania z toru;
 • zapewnienia warunków bezpieczeństwa własnego i osób trzecich poprzez zachowanie zasad ostrożności, ograniczonego zaufania do innych osób korzystających z Obiektu oraz zapewnienia należytego stanu technicznego sprzętu i pojazdów wykorzystywanych na torach szkoleniowych;
 • zaopatrzenia siebie oraz osób trzecich w odpowiednią odzież, obuwie, sprzęt ochrony osobistej i środki techniczne, zgodnie z przepisami prawa i wymogami wynikającymi z charakteru prowadzonej na terenie Obiektu działalności;
 • przestrzegania i stosowania znaków i sygnałów ostrzegawczych (wizualnych i dźwiękowych) określonych w regulaminach sportowych;
 • poruszania się wyłącznie po drogach (asfaltowych, betonowych, szutrowych) będących elementami konfiguracji Obiektu, tak aby nie narażać na zniszczenie terenów zielonych oraz pozostałej infrastruktury Obiektu;
 • poruszania się ustalonymi lub wytyczonymi trasami, odpowiednio do celu wykorzystania Obiektu;
 • zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia lub przejeżdżania przez teren wykorzystywany przez innych użytkowników Obiektu, z przestrzeganiem bezwzględnego zakazu wchodzenia poza bariery ochronne w pobliżu nitek torów;
 • parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;
 • informowania personelu Obiektu o przypadkach powstania odpadów lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego podczas działalności prowadzonej na terenie Obiektu;
 • podejmowania wszelkich starań w celu ochrony środowiska naturalnego i minimalizacji emisji hałasu do otoczenia, poprzez m.in. wjeżdżanie na powierzchnię płyt poślizgowych tylko przy włączonych zraszaczach i ograniczenie emisji hałasu do wartości maksymalnej 98 dB w warunkach pomiarowych (2/3 maksymalnych obrotów nie mniej niż 3800 obrotów silnika, 0,5m od wylotu wydechu lub pomiar dynamiczny samochodu poruszającego się) hałas nie większy niż 98db. Pomiar sonometrem może być dokonywany przed rozpoczęciem jazd oraz w ich trakcie (pomiar dynamiczny);
 • natychmiastowego wstrzymania jazd lub innych działań i bezzwłocznego powiadomienia personelu Obiektu, w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia, podając niezbędne szczegóły;
 • po zakończeniu działalności, zabrania swojego sprzętu i pozostawienia terenu TORU w stanie, w jakim został on przyjęty do korzystania;
 • Użytkownicy motocykli typu Supermoto i Pit-Bike oraz wszystkich innych z sportowym tłumikiem zobowiązani są do założenia "db killera" na szkolenia i treningi motocyklowe.
 
5.3. MOTO PARK KRAKÓW posiada ważną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ale jednocześnie MOTO PARK KRAKÓW zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez osoby przebywające na terenie Obiektu do zasad bezpieczeństwa, postanowień niniejszego Regulaminu oraz nakazów i wskazówek jego personelu.

5.4 Każda osoba przebywająca na terenie Obiektu, która nie będzie przestrzegała zasad ustalonych niniejszym Regulaminem, jak i wynikających z zawartej z MOTO PARK KRAKÓW umowy, zostanie w trybie natychmiastowym usunięta z terenu Obiektu i będzie ponosiła pełną odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek dokonanych naruszeń.

5.5. Osoba korzystająca z Obiektu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową z tytułu zniszczeń mienia znajdującego się na torze oraz naruszenia stanu infrastruktury Obiektu, w szczególności będącego skutkiem poruszania się pojazdu poza wyznaczonymi drogami bądź awarii pojazdu. 

5.6. Korzystania z infrastruktury Obiektu możliwe jest przy wykorzystaniu pojazdu podstawionego przez Użytkownika będącego jego własnością lub użyczonemu mu przez osoby trzecie lub będącego w posiadaniu MOTO PARK KRAKÓW. Niezależnie od rodzaju wykorzystywanego pojazdu Użytkownik obowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń Instruktora oraz personelu Obiektu.

5.7. W przypadku zamiaru użycia przez Użytkownika pojazdu należącego do niego, Użytkownik obowiązany jest dostarczyć pojazd na teren Obiektu. Pojazd ten winien być w należytym stanie technicznym za którego stan pełną odpowiedzialność bierze Użytkownik.

5.8. Jazdy na terenie Obiektu mogą odbywać się wyłącznie pod opieką Instruktora lub innej osoby upoważnionej przez MOTO PARK KRAKÓW.

5.9. Korzystanie z transponderów Moto Parku Kraków jest równoznaczne z akceptacją kosztów tj ich trwałe uszkodzenie/ kradzież/ zgubienie - 250 PLN, zniszczenie obudowy - 50 PLN.

 
§ 6. Zawarcie umowy
6.1. Korzystanie z usług oferowanych przez MOTO PARK KRAKÓW na terenie Obiektu  możliwe jest na podstawie umowy zawartej z MOTO PARK KRAKÓW a określającej szczegółowo termin oraz zakres usługi.

6.2. Użytkownik musi uprzednio dokonać rezerwacji terminu oraz zakresu usług (dalej „Rezerwacja”), które miałby świadczyć na jego rzecz MOTO PARK KRAKÓW na terenie Obiektu za pośrednictwem specjalnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej MOTO PARK KRAKÓW, pod adresem www.motoparkkrakow.pl.

6.3. rezerwacji usługi należy dokonać w następujący sposób:
 • Do dokonania rezerwacji usługi dochodzi za pośrednictwem strony internetowej www.motoparkkrakow.pl.
 • Rezerwacja dokonywana jest w języku polskim
 • Osoba rezerwująca usługę składa tym samym oświadczenie, że jest pełnoletnia i akceptuje niniejszy Regulamin.
 • W celu zarezerwowania usługi należy na stronie internetowej www.motoparkkrakow.pl. nacisnąć przycisk „Kalendarz”, a następnie uzyskuje się dostęp do kolejnych zakładek po naciśnięciu odpowiednio oznaczonych interaktywnych przycisków gdzie należy wprowadzić dane zaznaczając lub wypełniając pola interaktywnych formularzy (ikon) umieszczonych w kolejnych zakładkach.
 • Osoba dokonująca rezerwacji wskazuje w jakim wydarzeniu chce wziąć udział, wybiera termin spośród dostępnych wolnych terminów wskazanych w formularzu a następnie podaje swoje dane w celu dokonania rezerwacji.
 • Następnie należy przejść do ostatniej zakładki „Płatność i podsumowanie”
 • Uiszczenie opłaty rezerwacyjnej jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności DotPay. Wybranie opcji zapłać za pośrednictwem systemu DotPay jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu płatności dostępnego na stronie https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf
 
§ 7. Zasady i formy płatności oraz zwrotów
7.1. Cennik usług świadczonych na terenie Obiektu przez MOTO PARK KRAKÓW znajduje się na stronie internetowej www.motoparkkrakow.pl a w przypadku usług niestandardowych lub wydarzeń o indywidualnie ustalanym harmonogramie, konfigurowanych wg zapotrzebowania użytkownika, koszt tej usługi określa się indywidualnie w łączącej strony umowie.

7.2. Zasady rezerwacji i zakupu usług różnią się w zależności od Użytkownika:
 • jeżeli Użytkownik dokonuje rezerwacji i zakupu usługi skierowanej do grupy osób, takiej jak np.: szkolenie dla firmy czy zamknięte wydarzenie motoryzacyjne (dalej jako „Użytkownik Grupowy”), w momencie rezerwacji Użytkownik jest zobowiązany dokonać bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej w wysokości 3.000,00 zł netto („Opłata rezerwacyjna”). Kwota ta nie jest Użytkownikowi zwracana w sytuacji rezygnacji ze skorzystania z usługi.
 • jest Użytkownik będący osobą fizyczną dokonuje rezerwacji usługi indywidualnej, czyli takiej której jest odbiorcą bądź odbiorcą będzie inna indywidualna osoba fizyczna (dalej jako „Użytkownik Indywidualny”), dokonuje rezerwacji bez konieczności dokonania Opłaty rezerwacyjnej.
7.3. Wynagrodzenie za zarezerwowaną usługę należy uiścić najpóźniej na 14 dni przed terminem wykonania usługi, z tym zastrzeżeniem, iż Użytkownik Grupowy pomniejsza jej wysokość o kwotę wpłaconej już Opłaty Rezerwacyjnej.

7.4. Zapłata za usługi zarezerwowane w MOTO PARK KRAKÓW następuje analogicznie do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej, a to jest za pośrednictwem strony internetowej www.motoparkkrakow.pl, na której znajduje się przycisk „Zapłać za zarezerwowaną usługę”. Po jego naciśnięciu Użytkownik jest przekierowany do systemu płatności  DotPay. Wybranie opcji zapłać za pośrednictwem systemu DotPay jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu płatności dostępnego na stronie https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf

7.5. MOTO PARK KRAKÓW zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 7.4., na podstawie indywidualnych ustaleń z osobą rezerwującą usługę.

7.6.W przypadku wybranych usług MOTO PARK KRAKÓW zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów zapłaty.

 
§ 8. Rezygnacja z usługi
8.1. Rezygnację z usługi Użytkownik składa pisemnie na adres mailowy biuro@motoparkkrakow.pl. O wysokości kosztów rezygnacji decyduje data wpływu rezygnacji do MOTO PARK KRAKÓW.

8.2.  Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność udziału w imprezie następuje po stronie MOTO PARK KRAKÓW. Należą do nich:
 - zmiana istotnych warunków Umowy ( zmiana terminu lub radykalna zmiana programu imprezy). Rezygnacja z tych przyczyn może nastąpić w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za akceptację zmienionych warunków umowy.
- odwołanie imprezy

8.3. W przypadku Użytkownika Indywidualnego zgłoszenie rezygnacji z przyczyn leżących po jego stronie po dokonaniu zapłaty za tą usługę, a w okresie krótszym niż na 7 dni przed wykonaniem usługi nie skutkuje zwrotem wpłaconej ceny usługi, w takiej sytuacji MOTO PARK KRAKÓW ma prawo zatrzymania 100% ceny usługi.  

8.4. W przypadku Użytkownika Grupowego, rezygnacja z usługi następująca z przyczyn leżących po jego stronie, zgłoszona nie później niż na 7 dni przed ustalonym terminem jej wykonania skutkuje zwrotem 50% kwoty wpłaconej przez Użytkownika (50 % łącznej kwoty opłaty rezerwacyjnej oraz pozostałej ceny zakupu usługi), natomiast w sytuacji zgłoszenia rezygnacji z usługi zgłoszonej na mniej niż 7 dni przed terminem jej wykonania jak i w sytuacji nieskorzystania z usługi bez jakiegokolwiek wcześniejszego powiadomienia MOTO PARK KRAKÓW, skutkuje prawem zatrzymania przez nią 100% wpłat dokonanych przez Użytkownika.

8.5. Zwrot kwot następuje taką samą drogą jak dokonano płatności, czyli za pośrednictwem systemu DotPay.

 
§ 9. Postanowienia końcowe
9.1. Niniejszym Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2017 roku.

9.2. Szczegółowe warunki korzystania z Obiektu będą każdorazowo określane w pisemnej umowy zawartej przez Użytkownika z MOTO PARK KRAKÓW.

9.3. Wszelkie spory wynikłe na tle interpretacji i stosowania niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane polubownie, a w razie braku możliwości dojścia do porozumienia, organem rozstrzygającym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę MOTO PARK KRAKÓW.
 
Regulamin dotyczący zakupu i korzystania z Voucherów
 
 1. Regulamin określa zasady dotyczące zakupu i korzystania z Voucherów przez Nabywców.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.motoparkkrakow.pl w  sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Sprzedawca– Moto Park Kraków Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa ul. Drukarska 7/49, 30-348 w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000635947, NIP 6762513184300
 
Nabywca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nabywająca usługi od Sprzedawcy.
 
Beneficjent vouchera - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na rzecz, której Nabywca zakupił voucher i której dane widnieją na Voucherze.
 
Voucher – bon towarowy wydany na rzecz konkretnej osoby – Beneficjenta, uprawniający do skorzystania przez niego ze szkolenia wskazanego w jego treści, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
4.     Voucher jest to dokument  umożliwiający udział w szkoleniu:
- Bezpieczna Jazda I Stopień tok grupowy / tok indywidualny – szkolenie samochodowe;
- Bezpieczna Jazda  II Stopień tok grupowy / tok indywidualny – szkolenie samochodowe;
- Bezpieczna Jazda I Stopień tok grupowy / tok indywidualny – szkolenie motocyklowe;
- Bezpieczna Jazda II Stopień tok grupowy / tok indywidualny – szkolenie motocyklowe;
- Bezpieczna Jazda III Stopień tok grupowy / tok indywidualny – szkolenie motocyklowe;
- treningowe jazdy samochodowe;
- treningowe jazdy motocyklowe;
- Sportowa Jazda;
- przejazd samochodem sportowym.
 1.      Na stronie www.motoparkkrakow.pl można zakupić vouchery na:
-  szkolenieTechniki Jazdy I / II Stopień tok grupowy – szkolenie samochodowe;
-  szkolenieTechniki Jazdy VIP - szkolenie samochodowe;
-  szkolenie Safe Rider tok grupowy / tok indywidualny – szkolenie motocyklowe;
-  szkolenie Adventure Rider tok grupowy / tok indywidualny – szkolenie motocyklowe;
- Szkolenie sportowe tok grupowy / tok indywidualny – szkolenie motocyklowe;
- Treningowe jazdy motocyklowe;
- Sportowa Jazda;
- Przejazd samochodem sportowym.
 1.      Osobiście, w biurze Moto Parku Kraków przy ul. Rzepakowej 4R.
 1. Szkolenia grupowe odbywają się jedynie w weekendy.
 2.    Voucher może zostać zakupiony i odebrany osobiście w biurze Moto Parku Kraków w godzinach jego otwarcia lub poprzez stronę www.motoparkkrakow.pl. Istnieje możliwość przesłania vouchera pocztą (za dodatkową opłatą).
 3.    Biuro Moto Parku Kraków  mieści się przy ulicy Rzepakowej 4R w  Krakowie. Godziny otwarcia to pn.- pt. 09:00-17:00.
 4.    W przypadku odbioru osobistego konieczny jest wcześniejszy kontakt z Opiekunem Klienta Indywidualnego pod numerem: 725 650 664 lub poprzez wiadomość elektroniczną na adres : biuro@motoparkkrakow.pl.
 5.    Realizacja vouchera:
- Aby zrealizować voucher należy dokonać rezerwacji rodzaju i terminu szkolenia w kalendarzu na stronie www.motoparkkrakow.pl .
- Rezerwacji terminu szkolenia należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, gwarantuje to dostępnością terminów szkolenia  i zarazem realizacji vouchera zgodnie z jego datą ważności. (Jednocześnie zespół Moto Parku Kraków dołoży wszelkich starań, aby szkolenia odbywały się regularnie, jak najczęściej.)
 - Rezerwacja terminu szkolenia jest potwierdzana w wiadomości mailowej na wskazany przez Klienta w formularzu adres mailowy.
 1.    Kontakt z Opiekunem Klienta Indywidualnego w celu poznania terminów nie jest równoznaczny z rezerwacją terminu. Termin jest zarezerwowany dopiero po potwierdzeniu tego faktu w wiadomości mailowej po dokonaniu rezerwacji na stronie www.motoparkkrakow.pl .
 2.    Bezkosztowa rezygnacja z terminu szkolenia z przyczyn leżących po stronie Klienta może być dokonana najpóźniej 7 dni roboczych przed zaplanowanym terminem szkolenia.
 3.    Istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji vouchera o okres 6 tygodni za opłatą w wysokości 123 zł brutto.
- Aby przedłużenie vouchera było możliwe należy się zgłosić nie później niż na 7 dni roboczych przez zakończeniem terminu jego ważności obliczonego zgodnie z punktem 7 niniejszego Regulaminu.
-  Przedłużenie ważności vouchera za dodatkową opłatą nie dotyczy voucherów na przejazdy samochodem sportowym.
18 .  Vouchery zakupione w siedzibie Moto Parku Kraków nie podlegają zwrotowi.
19.   Odstąpienie od umowy zakupu Vouchera zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa jest możliwe wyłącznie w sytuacjach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zmianami).
20.   Za niewykorzystany voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.
21.   Nabywca zobowiązuje się poinformować Beneficjenta o treści niniejszego Regulaminu, jak i o możliwości zapoznania się z jego treścią w miejscach wskazanych w punkcie 2.
22.  Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Sprzedawcy, dotyczy to również sytuacji gdy Voucher nie zostanie zrealizowany w okresie ważności.
23.  Voucher nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu.
24.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Vouchera po jego przekazaniu Nabywcy lub Beneficjentowi.
25.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach Nabywcy i Beneficjenci zostaną powiadomieni poprzez udostępnienie aktualnych wersji Regulaminu w sposób wskazanym w punkcie 2.
26.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Voucherów w każdym czasie bez podania przyczyny. Beneficjenci Voucherów nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będę mogli je realizować na dotychczasowych warunkach do czasu upływu ich okresu ważności.
27.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).
28.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z zakupem i realizacją Voucherów  będą rozstrzygane przez sąd właściwy  dla Sprzedawcy.
29.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2017 r.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu

 

Zaufali nam