Kolejno艣膰 regulamin贸w:

- Regulamin g艂贸wny

- Regulamin dotycz膮cy zakupu i korzystania z voucher贸w/kart podarunkowych

- Regulamin korzystania z symulator贸w motoryzacyjnych

- O艣wiadczenie dla kieruj膮cego supersamochodem

- Informacja dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych (RODO)

 

Regulamin g艂贸wny

搂 1. Postanowienia og贸lne

1.1 Niniejszy Regulamin okre艣la og贸lne warunki korzystania z obiektu sportowo-szkoleniowo-eventowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Rzepakowej 4R (dalej jako 鈥濷biekt鈥), uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych na jego terenie, zasad rezerwacji oraz p艂atno艣ci za us艂ugi oferowane przez MOTO PARK KRAK脫W, w ramach prowadzenia tego Obiektu, a tak偶e zasady rezygnacji z zam贸wionych us艂ug i dokonywania zwrot贸w wp艂aconych kwot (dalej w tre艣ci jako 鈥濺egulamin鈥).

1.2. Zarz膮dzaj膮cym Obiektem jest Sp贸艂ka pod firm膮 MOTO PARK KRAK脫W sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Krakowie (31-989), przy ulicy Rzepakowej 4R wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla Krakowa-艢r贸dmie艣cia w Krakowie, XI Wydzia艂 Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001034452, NIP 6762513184 (zwana dalej "MOTO PARK KRAK脫W").

1.3 W ramach swojej dzia艂alno艣ci MOTO PARK KRAK脫W prowadzi na terenie Obiektu, zawody sportowe, kursy doskonalenia jazdy oraz inne szkolenia i kursy, a tak偶e organizuje wydarzenia sportowe i motoryzacyjne.

1.4 Zasady wprowadzone niniejszym Regulaminem obowi膮zuj膮 na terenie ca艂ego Obiektu, zar贸wno osoby korzystaj膮ce z niego na podstawie zawartej umowy, wykupienia jednorazowego wej艣cia, jak r贸wnie偶 osoby towarzysz膮ce, go艣ci i widz贸w.

搂 2. Definicje

2.1 鈥濱nstruktor鈥 - osoba kt贸ra sprawuje nadz贸r nad osob膮 korzystaj膮ca z Obiektu;
2.2 鈥濷biekt鈥 鈥 jest to obiekt sportowo-szkoleniowo-eventowy zlokalizowany w Krakowie przy ul. Rzepakowej 4R; sk艂adaj膮cy si臋 z: (A) miejsc przeznaczonych do prowadzenia zaj臋膰 praktycznych, w tym: toru sportowo-szkoleniowego, trzech p艂yt po艣lizgowych, (B) budynku administracyjno 鈥 biurowego, w sk艂ad kt贸rego wchodz膮 m.in. sale wyk艂adowe i sala szkoleniowa (C) oraz parkingu (dalej jako 鈥濷biekt鈥);
2.3 鈥濼or鈥 - wyznaczony i oznaczony teren w obszarze Obiektu przeznaczony do jazdy samochodem lub motocyklem;
2.4 鈥濽偶ytkownik鈥 鈥 osoba fizyczna, korzystaj膮ca z Obiektu na podstawie stosownej umowy zawartej z MOTO PARK KRAK脫W.

搂 3. Postanowienia og贸lne

3.1 Obiekt jest obiektem sportowo - rekreacyjnym, przeznaczonym i przystosowanym do organizacji i prowadzenia dzia艂alno艣ci w zakresie: sport贸w motorowych, szkole艅 z zakresu doskonalenia umiej臋tno艣ci jazdy, imprez sportowo - rekreacyjnych, prezentacji, pokaz贸w, imprez masowych itp.

3.2. Obiekt jest obiektem zamkni臋tym dla ruchu publicznego, a korzystanie z niego jest mo偶liwe wy艂膮cznie na podstawie zawarcia umowy z MOTO PARK KRAK脫W, kt贸re jest jednoznaczne z akceptacj膮 zasad ustalonych niniejszym Regulaminem.

3.3. Wszystkie osoby przebywaj膮ce na terenie Obiektu s膮 zobowi膮zane do przestrzegania postanowie艅 zawartej przez nich umowy, postanowie艅 niniejszego Regulaminu, jak i maj膮 obowi膮zek stosowania si臋 do wskaz贸wek i polece艅 personelu Obiektu, w tym Instruktor贸w.

搂 4. U偶ytkownicy Obiektu

4.1 Na terenie Obiektu mog膮 przebywa膰 wy艂膮cznie osoby, kt贸re na podstawie umowy zawartej z MOTO PARK KRAK脫W s膮 uprawnione do korzystania z niego (U偶ytkownicy) albo przebywaj膮 na terenie Obiektu w celu dope艂nienia formalno艣ci koniecznych do jej zawarcia.

4.2 Przebywanie na terenie Obiektu wszystkich innych os贸b poza wskazanymi w punkcie 4.1. (np. os贸b towarzysz膮cych, go艣ci, podmiot贸w wykonuj膮cych prace na terenie Obiektu) jest mo偶liwe wy艂膮cznie, gdy towarzyszy膰 b臋dzie takiej osobie pracownik Obiektu, b膮d藕 osoba upowa偶niona do przebywania na tym terenie przez MOTO PARK KRAK脫W.

4.3 Osoby przebywaj膮ce na terenie Obiektu w charakterze os贸b towarzysz膮cych, kibic贸w, widz贸w i go艣ci mog膮 pozostawa膰 tylko w miejscach wyznaczonych.

4.4. Dokumentami uprawniaj膮cymi do przebywania na terenie Obiektu s膮 identyfikatory wydawane i ewidencjonowane w Dziale Administracji Obiektu.

4.5. U偶ytkownikami Obiektu, korzystaj膮cymi z oferowanych przez MOTO PARK KRAK脫W us艂ug, mog膮 by膰 wy艂膮cznie osoby, kt贸re uko艅czy艂y 18 rok 偶ycia. Natomiast na terenie obiektu mog膮 znajdowa膰 si臋 wy艂膮cznie osoby powy偶ej 13 roku 偶ycia i wy艂膮cznie b臋d膮ce pod opiek膮 osoby doros艂ej. Moto Park Krak贸w zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do aktywno艣ci/szkolenia/wydarzenia osoby niespe艂niaj膮cej wymog贸w ustalonych dla danej aktywno艣ci (brak prawa jazdy odpowiedniej kategorii, wiek).

4.6. W sytuacji organizowania na terenie Obiektu wydarze艅 skierowanych do os贸b poni偶ej 18 roku 偶ycia, rezerwacji udzia艂u tej osoby w wydarzeniu musi dokona膰 jego opiekun prawny i osoba taka musi przebywa膰 na terenie Obiektu pod opiek膮 osoby pe艂noletniej. Moto Park Krak贸w zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 ustalenia limitu wiekowego Uczestnik贸w danego wydarzenia.

4.7 Osoby w stanie po spo偶yciu alkoholu oraz osoby nietrze藕we lub osoby b臋d膮ce pod wyp艂ywem 艣rodk贸w odurzaj膮cych, psychotropowych lub innych tego typu zakazanych substancji, bez wzgl臋du na to czy s膮 U偶ytkownikami czy innymi osobami, nie maj膮 prawa przebywa膰 na terenie Obiektu. Na terenie Obiektu obowi膮zuje ca艂kowity zakaz sprzeda偶y i spo偶ywania alkoholu oraz innych 艣rodk贸w odurzaj膮cych.

4.8. W zwi膮zku z obowi膮zuj膮c膮 sytuacj膮 epidemiczn膮 w kraju, na terenie obiektu obowi膮zuje zas艂anianie ust i nosa.

搂 5. Zasady korzystania z Obiektu

5.1. Ka偶da osoba przebywaj膮ca na terenie Obiektu ma obowi膮zek poinformowa膰 jego personel o wszelkich zauwa偶onych nieprawid艂owo艣ciach, awariach lub uszkodzeniach w kierowanym poje藕dzie oraz w infrastrukturze Obiektu;

5.2. Osoby korzystaj膮ce z Obiektu s膮 zobowi膮zane do:

 • 艣cis艂ego przestrzegania ustalonych w umowie godzin rozpocz臋cia i zako艅czenia czasu korzystania z toru;
 • zapewnienia warunk贸w bezpiecze艅stwa w艂asnego i os贸b trzecich poprzez zachowanie zasad ostro偶no艣ci, ograniczonego zaufania do innych os贸b korzystaj膮cych z Obiektu oraz zapewnienia nale偶ytego stanu technicznego sprz臋tu i pojazd贸w wykorzystywanych na torach szkoleniowych;
 • zaopatrzenia siebie oraz os贸b trzecich w odpowiedni膮 odzie偶, obuwie, sprz臋t ochrony osobistej i 艣rodki techniczne, zgodnie z przepisami prawa i wymogami wynikaj膮cymi z charakteru prowadzonej na terenie Obiektu dzia艂alno艣ci;
 • przestrzegania i stosowania znak贸w i sygna艂贸w ostrzegawczych (wizualnych i d藕wi臋kowych) okre艣lonych w regulaminach sportowych;
 • poruszania si臋 wy艂膮cznie po drogach (asfaltowych, betonowych, szutrowych) b臋d膮cych elementami konfiguracji Obiektu, tak aby nie nara偶a膰 na zniszczenie teren贸w zielonych oraz pozosta艂ej infrastruktury Obiektu;
 • poruszania si臋 ustalonymi lub wytyczonymi trasami, odpowiednio do celu wykorzystania Obiektu;
 • zachowania szczeg贸lnej ostro偶no艣ci podczas przechodzenia lub przeje偶d偶ania przez teren wykorzystywany przez innych u偶ytkownik贸w Obiektu, z przestrzeganiem bezwzgl臋dnego zakazu wchodzenia poza bariery ochronne w pobli偶u nitek tor贸w;
 • parkowania pojazd贸w wy艂膮cznie w miejscach do tego wyznaczonych;
 • informowania personelu Obiektu o przypadkach powstania odpad贸w lub zanieczyszczenia 艣rodowiska naturalnego podczas dzia艂alno艣ci prowadzonej na terenie Obiektu;
 • podejmowania wszelkich stara艅 w celu ochrony 艣rodowiska naturalnego i minimalizacji emisji ha艂asu do otoczenia, poprzez m.in. wje偶d偶anie na powierzchni臋 p艂yt po艣lizgowych tylko przy w艂膮czonych zraszaczach i ograniczenie emisji ha艂asu do warto艣ci maksymalnej 98 dB w warunkach pomiarowych (2/3 maksymalnych obrot贸w nie mniej ni偶 3800 obrot贸w silnika, 0,5m od wylotu wydechu lub pomiar dynamiczny samochodu poruszaj膮cego si臋) ha艂as nie wi臋kszy ni偶 98db. Pomiar sonometrem mo偶e by膰 dokonywany przed rozpocz臋ciem jazd oraz w ich trakcie (pomiar dynamiczny);
 • natychmiastowego wstrzymania jazd lub innych dzia艂a艅 i bezzw艂ocznego powiadomienia personelu Obiektu, w przypadku powstania jakichkolwiek zagro偶e艅 bezpiecze艅stwa i zdrowia ludzi lub mienia, podaj膮c niezb臋dne szczeg贸艂y;
 • po zako艅czeniu dzia艂alno艣ci, zabrania swojego sprz臋tu i pozostawienia terenu TORU w stanie, w jakim zosta艂 on przyj臋ty do korzystania;
 • U偶ytkownicy motocykli typu Supermoto i Pit-Bike oraz wszystkich innych z sportowym t艂umikiem zobowi膮zani s膮 do za艂o偶enia "db killera" na czas szkolenia i treningi motocyklowe.

 
5.3. MOTO PARK KRAK脫W posiada wa偶n膮 polis臋 ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej, ale jednocze艣nie MOTO PARK KRAK脫W zastrzega, i偶 nie ponosi odpowiedzialno艣ci za skutki wypadk贸w powsta艂ych w wyniku nie stosowania si臋 przez osoby przebywaj膮ce na terenie Obiektu do zasad bezpiecze艅stwa, postanowie艅 niniejszego Regulaminu oraz nakaz贸w i wskaz贸wek jego personelu.

5.4 Ka偶da osoba przebywaj膮ca na terenie Obiektu, kt贸ra nie b臋dzie przestrzega艂a zasad ustalonych niniejszym Regulaminem, jak i wynikaj膮cych z zawartej z MOTO PARK KRAK脫W umowy, zostanie w trybie natychmiastowym usuni臋ta z terenu Obiektu i b臋dzie ponosi艂a pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za szkod臋 powsta艂膮 wskutek dokonanych narusze艅.

5.5. Osoba korzystaj膮ca z Obiektu ponosi pe艂n膮 i wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 finansow膮 z tytu艂u zniszcze艅 mienia znajduj膮cego si臋 na torze oraz naruszenia stanu infrastruktury Obiektu, w szczeg贸lno艣ci b臋d膮cego skutkiem poruszania si臋 pojazdu poza wyznaczonymi drogami, b膮d藕 awarii pojazdu. 

5.6. Korzystania z infrastruktury Obiektu mo偶liwe jest przy wykorzystaniu pojazdu podstawionego przez U偶ytkownika, b臋d膮cego jego w艂asno艣ci膮 lub u偶yczonemu mu przez osoby trzecie lub b臋d膮cego w posiadaniu MOTO PARK KRAK脫W. Niezale偶nie od rodzaju wykorzystywanego pojazdu U偶ytkownik obowi膮zany jest do bezwzgl臋dnego stosowania si臋 do polece艅 Instruktora oraz personelu Obiektu.

5.7. W przypadku zamiaru u偶ycia przez U偶ytkownika pojazdu nale偶膮cego do niego, U偶ytkownik obowi膮zany jest dostarczy膰 pojazd na teren Obiektu. Pojazd ten winien by膰 w nale偶ytym stanie technicznym, za kt贸rego stan pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 bierze U偶ytkownik oraz spe艂nia膰 norm臋 g艂o艣no艣ci 98 db.

5.8. Jazdy na terenie Obiektu mog膮 odbywa膰 si臋 wy艂膮cznie pod opiek膮 Instruktora lub innej osoby upowa偶nionej przez MOTO PARK KRAK脫W.

5.9. Korzystanie z transponder贸w Moto Parku Krak贸w jest r贸wnoznaczne z akceptacj膮 koszt贸w tj. ich trwa艂e uszkodzenie/ kradzie偶/ zgubienie - 250 PLN, zniszczenie obudowy - 50 PLN.

5.10. Uczestnik Szkolenia motocyklowego zobowi膮zany jest posiada膰 odpowiedni str贸j tj. pe艂ny str贸j motocyklowy, w艂膮cznie z protektorami plec贸w, kask, r臋kawice, obuwie zakrywaj膮ce kostki.

5.11. Uczestnik (wiek minimalny 16 lat)  treningu motocyklowego zobowi膮zany jest posiada膰 odpowiedni str贸j tj.  kask, r臋kawice, obuwie zakrywaj膮ce kostki oraz ochraniacze na 艂okcie i kolana.

5.12. Uczestnikowi Szkolenia samochodowego, podczas kt贸rego u偶ywane jest nawodnienie i przy warunkach wysokiego nas艂onecznienia, zalecamy umycie samochodu z odkamieniaczem mo偶liwie najszybciej po odbyciu szkolenia.

搂 6. Zawarcie umowy

6.1. Korzystanie z us艂ug oferowanych przez MOTO PARK KRAK脫W na terenie Obiektu  mo偶liwe jest na podstawie umowy zawartej z MOTO PARK KRAK脫W i okre艣laj膮cej szczeg贸艂owo termin oraz zakres us艂ugi.

6.2. U偶ytkownik musi uprzednio dokona膰 rezerwacji terminu oraz zakresu us艂ug (dalej 鈥濺ezerwacja鈥), kt贸re mia艂by 艣wiadczy膰 na jego rzecz MOTO PARK KRAK脫W na terenie Obiektu za po艣rednictwem zak艂adki "kalendarz" na stronie internetowej MOTO PARK KRAK脫W, pod adresem www.motoparkkrakow.pl.

6.3. Rezerwacji us艂ugi nale偶y dokona膰 w nast臋puj膮cy spos贸b:

 • Do dokonania rezerwacji us艂ugi dochodzi za po艣rednictwem strony internetowej www.motoparkkrakow.pl.
 • Rezerwacja dokonywana jest w j臋zyku polskim.
 • Osoba rezerwuj膮ca us艂ug臋 sk艂ada tym samym o艣wiadczenie, 偶e jest pe艂noletnia i akceptuje niniejszy Regulamin.
 • W celu zarezerwowania us艂ugi nale偶y na stronie internetowej www.motoparkkrakow.pl. nacisn膮膰 przycisk 鈥kalendarz鈥, a nast臋pnie uzyskuje si臋 dost臋p do proponowanych termin贸w. Po naci艣ni臋ciu odpowiednio oznaczonych interaktywnych przycisk贸w, nale偶y wprowadzi膰 dane zaznaczaj膮c lub wype艂niaj膮c pola interaktywnych formularzy (ikon).
 • Osoba dokonuj膮ca rezerwacji wskazuje w jakim wydarzeniu chce wzi膮膰 udzia艂, wybiera termin spo艣r贸d dost臋pnych wolnych termin贸w wskazanych w kalendarzu, a nast臋pnie podaje swoje dane w celu dokonania rezerwacji.
 • Nast臋pnie nale偶y przej艣膰 do p艂atno艣ci za pomoc膮 ikony 鈥ZAMAWIAM I P艁AC臉
 • Uiszczenie op艂aty rezerwacyjnej jest mo偶liwe wy艂膮cznie za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci DotPay. Wybranie opcji zap艂a膰 za po艣rednictwem systemu DotPay jest jednoznaczne z akceptacj膮 regulaminu p艂atno艣ci dost臋pnego na stronie https://ssl.dotpay.pl/files/re...
搂 7. Zasady i formy p艂atno艣ci oraz zwrot贸w

7.1. Cennik us艂ug 艣wiadczonych na terenie Obiektu przez MOTO PARK KRAK脫W znajduje si臋 na stronie internetowej www.motoparkkrakow.pl, a w przypadku us艂ug niestandardowych lub wydarze艅 o indywidualnie ustalanym harmonogramie, konfigurowanych wg zapotrzebowania u偶ytkownika, koszt tej us艂ugi okre艣la si臋 indywidualnie w 艂膮cz膮cej strony umowie.

7.2. Zasady rezerwacji i zakupu us艂ug r贸偶ni膮 si臋 w zale偶no艣ci od U偶ytkownika:

 • je偶eli U偶ytkownik dokonuje rezerwacji i zakupu us艂ugi skierowanej do grupy os贸b, takiej jak np.: szkolenie dla firmy czy zamkni臋te wydarzenie motoryzacyjne (dalej jako 鈥濽偶ytkownik Grupowy鈥), w momencie rezerwacji U偶ytkownik jest zobowi膮zany dokona膰 bezzwrotnej op艂aty rezerwacyjnej w wysoko艣ci 3.000,00 z艂 netto (鈥濷p艂ata rezerwacyjna鈥). Kwota ta nie jest U偶ytkownikowi zwracana w sytuacji rezygnacji ze skorzystania z us艂ugi.
 • jest U偶ytkownik b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮 dokonuje rezerwacji us艂ugi indywidualnej, czyli takiej kt贸rej jest odbiorc膮, b膮d藕 odbiorc膮 b臋dzie inna indywidualna osoba fizyczna (dalej jako 鈥濽偶ytkownik Indywidualny鈥), dokonuje rezerwacji bez konieczno艣ci dokonania Op艂aty rezerwacyjnej.

7.3. Wynagrodzenie za zarezerwowan膮 us艂ug臋 nale偶y ui艣ci膰 najp贸藕niej na 14 dni przed terminem wykonania us艂ugi, z tym zastrze偶eniem, i偶 U偶ytkownik Grupowy pomniejsza jej wysoko艣膰 o kwot臋 wp艂aconej ju偶 Op艂aty Rezerwacyjnej.

7.4. Zap艂ata za us艂ugi zarezerwowane w MOTO PARK KRAK脫W nast臋puje analogicznie do uiszczenia op艂aty rezerwacyjnej, a to jest za po艣rednictwem strony internetowej www.motoparkkrakow.pl, na kt贸rej znajduje si臋 przycisk 鈥ZAMAWIAM I P艁AC臉鈥. Po jego naci艣ni臋ciu U偶ytkownik jest przekierowany do systemu p艂atno艣ci  DotPay. Wybranie opcji zap艂a膰 za po艣rednictwem systemu DotPay jest jednoznaczne z akceptacj膮 regulaminu p艂atno艣ci dost臋pnego na stronie https://ssl.dotpay.pl/files/re...


7.5. MOTO PARK KRAK脫W zastrzega sobie prawo do udost臋pnienia innych form p艂atno艣ci, ni偶 wymienione w punkcie 7.4., na podstawie indywidualnych ustale艅 z osob膮 rezerwuj膮c膮 us艂ug臋.

7.6.W przypadku wybranych us艂ug MOTO PARK KRAK脫W zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wy艂膮czenia niekt贸rych sposob贸w zap艂aty.


7.7. Zgodnie z ustaw膮 z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towar贸w i us艂ug oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), od 1 stycznia 2020 r. podstaw膮 do wystawienia pe艂nej faktury VAT dla podmiotu gospodarczego jest paragon fiskalny z wydrukowanym numerem NIP. Dodatkowo, paragon z wydrukowanym numerem NIP do kwoty mniejszej lub r贸wnej 450 PLN brutto stanowi dla podmiot贸w gospodarczych faktur臋 uproszczon膮. Klienci, kt贸rzy stanowi膮 podmiot gospodarczy i chc膮 pozyska膰 FV, w chwili sk艂adania zam贸wienia powinni poda膰 numer NIP w wyznaczonym do tego polu na stronie internetowej, FV przes艂ana zostanie z systemu automatycznie na adres mailowy podany w danych do rachunku.
 
搂 8. Rezygnacja z us艂ugi
 
8.1. Rezygnacj臋 z us艂ugi U偶ytkownik sk艂ada pisemnie na adres mailowy [email protected]. O wysoko艣ci koszt贸w rezygnacji decyduje data wp艂ywu rezygnacji do MOTO PARK KRAK脫W.

8.2.  Uczestnikowi przys艂uguje zwrot pe艂nej wp艂aty, je偶eli rezygnacja lub niemo偶no艣膰 udzia艂u w imprezie nast臋puje po stronie MOTO PARK KRAK脫W. Nale偶膮 do nich:
 - zmiana istotnych warunk贸w Umowy (zmiana terminu lub radykalna zmiana programu imprezy). Rezygnacja z tych przyczyn mo偶e nast膮pi膰 w ci膮gu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie uwa偶a si臋 za akceptacj臋 zmienionych warunk贸w umowy.
- odwo艂anie imprezy (nie dotyczy przczyn niezale偶nych od Organizatora tj. za艂amania pogody oraz sytuacji epidemiologicznych - Pandemia).

8.3. W przypadku U偶ytkownika Indywidualnego zg艂oszenie rezygnacji z przyczyn le偶膮cych po jego stronie po dokonaniu zap艂aty za t膮 us艂ug臋, a w okresie kr贸tszym ni偶 na 7 dni przed wykonaniem us艂ugi nie skutkuje zwrotem wp艂aconej ceny us艂ugi, w takiej sytuacji MOTO PARK KRAK脫W ma prawo zatrzymania 100% ceny us艂ugi.  

8.4. W przypadku U偶ytkownika Grupowego, rezygnacja z us艂ugi nast臋puj膮ca z przyczyn le偶膮cych po jego stronie, zg艂oszona nie p贸藕niej ni偶 na 7 dni przed ustalonym terminem jej wykonania skutkuje zwrotem 50% kwoty wp艂aconej przez U偶ytkownika (50 % 艂膮cznej kwoty op艂aty rezerwacyjnej oraz pozosta艂ej ceny zakupu us艂ugi), natomiast w sytuacji zg艂oszenia rezygnacji z us艂ugi zg艂oszonej na mniej ni偶 7 dni przed terminem jej wykonania jak i w sytuacji nieskorzystania z us艂ugi bez jakiegokolwiek wcze艣niejszego powiadomienia MOTO PARK KRAK脫W, skutkuje prawem zatrzymania przez ni膮 100% wp艂at dokonanych przez U偶ytkownika.
 
8.5 Zgodnie z prawem handlowym U偶ytkownik Indywidualny mo偶e odst膮pi膰 od umowy zakupu produktu online w terminie 14 dni.

8.6. Zwrot kwot nast臋puje za pomoca przelewu bankowego, na numer konta bankowego podany mailowo, po zatwierdzeniu zasadno艣ci zwrotu.

 

搂 9. Reklamacje

 

9.1  Reklamacja mo偶e by膰 wniesiona przez Nabywc臋 lub Beneficjenta vouchera/karty podarunkowej zwanych dalej Reklamuj膮cym.

9.2  Reklamacja mo偶e by膰 wniesiona w ci膮gu 3 dni od dnia wyst膮pienia zdarzenia uzasadniaj膮cego z艂o偶enie reklamacji.

9.3  Reklamacja nie mo偶e zosta膰 z艂o偶ona po terminie wa偶no艣ci Vouchera/Karty podarunkowej z zastrze偶eniem terminu przewidzianego w ust. 2.

9.4  Reklamacje zg艂oszone po up艂ywie wyznaczonego terminu nie b臋d膮 uwzgl臋dniane.

9.5  Reklamacja powinna by膰 zg艂oszona pisemnie w siedzibie Sprzedawcy lub przes艂ana na adres: [email protected],

9.6  Reklamacja powinna zosta膰 zg艂oszona w formie pisemnej zawiera膰 co najmniej dat臋 zakupu, numer vouchera/karty podarunkowej, opis okoliczno艣ci uzasadniaj膮cych reklamacj臋 i dokumenty potwierdzaj膮cego zasadno艣膰 reklamacji.

9.7  W przypadku nie do艂膮czenia niezb臋dnych dokument贸w potwierdzaj膮cych zasadno艣膰 reklamacji Reklamuj膮cy ma prawo dostarczy膰 je w ci膮gu 14 dni roboczych od dnia z艂o偶enia siedziby Sprzedawcy, nie dostarczenie tych dokument贸w powoduje, 偶e reklamacja zostanie uznana za niezasadn膮.

9.8  Za termin przyj臋cia reklamacji uznaje si臋 dzie艅, w kt贸rym reklamacja z dokumentami potwierdzaj膮cymi zasadno艣膰 reklamacji dotar艂a do Sprzedawcy.

9.9  Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 rozpatrzy膰 reklamacj臋 w ci膮gu 14 dni roboczych od terminu przyj臋cia reklamacji.

9.10 Sprzedawca mo偶e uzna膰, odrzuci膰 lub cz臋艣ciowo uzna膰 zasadno艣膰 reklamacji.

9.11 Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamacj臋 w ci膮gu 14 dni roboczych od terminu przyj臋cia reklamacji w formie pisemnej.

9.12 W przypadku gdy udzielenie odpowiedzi na reklamacj臋 w ci膮gu 14 dni roboczych jest niemo偶liwe Sprzedawca informuje Reklamuj膮cego w ci膮gu 14 dni roboczych od terminu przyj臋cia reklamacji o niemo偶no艣ci odpowiedzi na reklamacj臋 w tym terminie, podaj膮c przyczyn臋 zw艂oki oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na reklamacj臋, kt贸ry nie mo偶e przekroczy膰 30 dni roboczych od dnia przyj臋cia reklamacji.

9.13  Za termin odpowiedzi na reklamacj臋 uznaje si臋 dzie艅 wys艂ania odpowiedzi przez Sprzedawc臋.

9.14  W przypadku uznania lub cz臋艣ciowego uznania zasadno艣ci reklamacji Sprzedawca zobowi膮zany jest do przeprowadzenia us艂ugi wolnej od wad lub przyznania vouchera na inne us艂ugi odpowiadaj膮cego warto艣ci reklamowanego vouchera/karty podarunkowej w zakresie odpowiadaj膮cym uznanej reklamacji. W przypadku braku mo偶liwo艣ci przeprowadzenia szkolenia lub przyznania vouchera/karty podarunkowej przez Sprzedawc臋 jest on zobowi膮zany do wyp艂aty nale偶nej kwoty Reklamuj膮cemu.

9.15  Reklamuj膮cemu przys艂uguje prawo do odwo艂ania si臋 od decyzji Sprzedawcy w terminie 14 dni roboczych od dnia dor臋czenia pisma z odpowiedzi膮 na reklamacj臋. Po up艂ywie tego terminu odwo艂anie zostaje odrzucone.

9.16  Kwestie sporne rozstrzyga膰 b臋dzie S膮d w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy.

 
 
搂 10. Postanowienia ko艅cowe
 
10.1. Niniejszym Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 10 kwietnia 2017 roku.

10.2. Szczeg贸艂owe warunki korzystania z Obiektu b臋d膮 ka偶dorazowo okre艣lane w pisemnej umowy zawartej przez U偶ytkownika z MOTO PARK KRAK脫W.

10.3. Wszelkie spory wynik艂e na tle interpretacji i stosowania niniejszego Regulaminu b臋d膮 rozwi膮zywane polubownie, a w razie braku mo偶liwo艣ci doj艣cia do porozumienia, organem rozstrzygaj膮cym b臋dzie s膮d w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na siedzib臋 MOTO PARK KRAK脫W.

 

Regulamin dotycz膮cy zakupu i korzystania z Voucher贸w

1.  Regulamin okre艣la zasady dotycz膮ce zakupu i korzystania z Voucher贸w przez Nabywc贸w.
2.  Regulamin udost臋pniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.motoparkkrakow.pl w spos贸b umo偶liwiaj膮cy Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre艣ci.
3.  Terminy u偶yte w Regulaminie oznaczaj膮:
 
Sprzedawca 鈥 Moto Park Krak贸w Sp. z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 ul. Rzepakowa 4R, 31-989 w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla Krakowa-艢r贸dmie艣cia w Krakowie, XI Wydzia艂 Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001034452, NIP 6762513184.
 
Nabywca - osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych nabywaj膮ca us艂ugi od Sprzedawcy.
 
Beneficjent vouchera/karty podarunkowej - osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych na rzecz, kt贸rej Nabywca zakupi艂 voucher i kt贸rej dane widniej膮 na Voucherze.
 
Voucher/karta podarunkowa鈥 bon towarowy wydany na rzecz konkretnej osoby 鈥 Beneficjenta, uprawniaj膮cy do skorzystania przez niego ze szkolenia wskazanego w jego tre艣ci, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

4. Voucher jest to dokument umo偶liwiaj膮cy udzia艂 w szkoleniu:

- Techniki Jazdy I i II Stopnia, VIP, szkolenia sportowe tok grupowy / tok indywidualny - szkolenie samochodowe (wymagane prawo jazdy kat. B);

- Mini trening szkoleniowy - szkolenie samochodowe (wymagane prawo jazdy kat. B);

- SJT - Szkoleniowa Jazda Torowa (wymagane prawo jazdy kat. B);

- Szkolenie motocyklowe tok grupowy / tok indywidualny (wymagane prawo jazdy kat. A);

- Szkolenie safe rider/sportowe tok grupowy / tok indywidualny 鈥 szkolenie motocyklowe (wymagane prawo jazdy kat. A);

- Mini szkolenia motocyklowe - 2h (wymagane prawo jazdy kat. AM,A1-B,A2,A);

- Treningowe jazdy motocyklowe;

- Przejazd supersamochodem (wymagane prawo jazdy kat. B);

- Off-roadowa przygoda mini/midi/maxi (wymagane prawo jazdy kat. B).

5. Voucher/karta podarunkowa maj膮 okre艣lony termin wa偶no艣ci, kt贸ry wynosi 12 miesi臋cy od daty wystawienia vouchera.

6. Voucher/karta podarunkowa s膮 imienne.

7. Je艣li obdarowana osoba z przyczyn niezale偶nych od niej nie b臋dzie mog艂a zrealizowa膰 Vouchera/karty podarunkowej istnieje mo偶liwo艣膰 zmiany osoby widniej膮cej na voucherze, jednak nie p贸藕niej ni偶 na 5 dni roboczych przed um贸wionym szkoleniem. Zmian臋 osoby obdarowanej nale偶y zg艂osi膰 na adres: [email protected]

8. Ceny voucher贸w i kart podarunkowych widniej膮 na stronie www.motoparkkrakow.pl/cennik

9. Szkolenia grupowe odbywaj膮 si臋 w weekendy, harmonogram szkole艅 dost臋pny jest w zak艂adce   "kalendarz". Termin szkolenia VIP ustalany jest indywidualnie. Szkolenie realizowane jest w dni robocze. W szczeg贸lnych przypadkach istnieje mo偶liw艣膰 realizacj szkolenia w weekend, w terminie i godzinach dostosowanych do kalendarza aktywno艣ci Moto Park Krak贸w.

10. Voucher/karta podarunkowa mog膮 zosta膰 zakupione i odebrany osobi艣cie w siedzibie Moto Parku Krak贸w w godzinach otwarcia biura lub online poprzez przez stron臋 www.motoparkkrakow.plvouchery Po uiszczeniu p艂atno艣ci w systemie dot pay Vucher/karta podarunkowa przesy艂ane s膮 automatycznie z systemu rezerwacyjnego na adres mailowy podany w danych do rachunku. Przy zam贸wienie wysy艂ane s膮 2 wiadomo艣ci: pierwsza o dokonaniu zam贸wienia, i druga, po jego op艂aceniu, w za艂膮czniku kt贸rej znajduje si臋 Voucher/karta podarunkowa w formacie pdf. Istnieje r贸wniez mo偶liwo艣膰 przes艂ania vouchera przesy艂k膮 kuriersk膮 (za dodatkow膮 op艂at膮 20 z艂).

11. Biuro Moto Parku Krak贸w mie艣ci si臋 przy ulicy Rzepakowej 4 R  w Krakowie. Godziny otwarcia to dni robocze w godz. 09:00-16:00.

12. W przypadku odbioru osobistego konieczny jest wcze艣niejszy kontakt z Opiekunem Klienta Indywidualnego pod numerem: 725 650 664 lub poprzez wiadomo艣膰 elektroniczn膮 na adres: [email protected].

13.  Realizacja vouchera:
- Aby zrealizowa膰 voucher nale偶y dokona膰 rezerwacji rodzaju i terminu szkolenia na stronie www.motoparkkrakow.pl w zak艂adce "Zrealizuj voucher".

- Realizacja karty podarunkowej, zawieraj膮cej kod rabatowy, opisana jest w zak艂adce "Zrealizuj voucher".

- Rezerwacji terminu szkolenia nale偶y dokona膰 z odpowiednim wyprzedzeniem, gwarantuje to dost臋pno艣膰 termin贸w szkolenia i zarazem mo偶liwo艣膰 realizacji vouchera zgodnie z jego dat膮 wa偶no艣ci (ednocze艣nie zesp贸艂 Moto Parku Krak贸w do艂o偶y wszelkich stara艅, aby szkolenia odbywa艂y si臋 regularnie, jak najcz臋艣ciej).

- Rezerwacja terminu szkolenia jest automatycznie potwierdzana w wiadomo艣ci mailowej na wskazany przez Klienta adres mailowy podany w danych do rachunku.

14. Kontakt z Opiekunem Klienta Indywidualnego w celu poznania termin贸w nie jest r贸wnoznaczny z rezerwacj膮 terminu. Termin jest zarezerwowany dopiero po potwierdzeniu tego faktu w wiadomo艣ci mailowej po dokonaniu rezerwacji na stronie www.motoparkkrakow.pl .

15. Bezkosztowa rezygnacja z terminu szkolenia z przyczyn le偶膮cych po stronie Klienta mo偶e by膰 dokonana najp贸藕niej 3 dni roboczych przed zaplanowanym terminem szkolenia.

16. Istnieje mo偶liwo艣膰 przed艂u偶enia terminu realizacji vouchera za op艂at膮 w wysoko艣ci 99 z艂 brutto.
- Aby przed艂u偶enie vouchera by艂o mo偶liwe nale偶y si臋 zg艂osi膰 nie p贸藕niej ni偶 na 7 dni roboczych przez zako艅czeniem terminu jego wa偶no艣ci obliczonego zgodnie z punktem 7 niniejszego Regulaminu.

17.  Vouchery zakupione w siedzibie Moto Parku Krak贸w nie podlegaj膮 zwrotowi.

Kotwica

18.  Voucher zakupiony poza lokalem przedsi臋biorstwa podlega zwrotowi jedynie zgodnie z ustaw膮 z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niekt贸rych praw konsument贸w.

19.  Za niewykorzystany voucher nie przys艂uguje zwrot pieni臋dzy. Istnieje mo偶liwo艣膰 przed艂u偶enia wa偶no艣ci vouchera, op艂ata to 99 z艂.

20.  Nabywca zobowi膮zuje si臋 poinformowa膰 Beneficjenta o tre艣ci niniejszego Regulaminu, jak i o mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z jego tre艣ci膮 w miejscach wskazanych w punkcie 2.

21 . Voucher nie podlega wymianie na 艣rodki pieni臋偶ne w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Sprzedawcy, dotyczy to r贸wnie偶 sytuacji gdy Voucher nie zostanie zrealizowany w okresie wa偶no艣ci.

22.  Voucher nie podlega zastrze偶eniu ani zablokowaniu.

23.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣ci za utrat臋, uszkodzenie lub zniszczenie Vouchera po jego przekazaniu Nabywcy lub Beneficjentowi.

24.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w ka偶dym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach Nabywcy i Beneficjenci zostan膮 powiadomieni poprzez udost臋pnienie aktualnych wersji Regulaminu w spos贸b wskazanym w punkcie.

25.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zako艅czenia programu wydawania Voucher贸w w ka偶dym czasie bez podania przyczyny. Beneficjenci Voucher贸w nabytych do dnia zawieszenia lub zako艅czenia programu b臋d臋 mogli je realizowa膰 na dotychczasowych warunkach do czasu up艂ywu ich okresu wa偶no艣ci.

26.  W przypadku awarii supersamochodu Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 realizacji vouchera samochodem tej samej klasy.

27.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj膮 odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z p贸藕n. zm.).

28.  Wszelkie spory wynik艂e z tytu艂u wykonania zobowi膮za艅 zwi膮zanych z zakupem i realizacj膮 Voucher贸w  b臋d膮 rozstrzygane przez s膮d w艂a艣ciwy dla Sprzedawcy.

29.  Niniejszy regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 15 maja 2017 r.
 

 
Zakup vouchera oznacza zapoznanie si臋 i akceptacj臋 warunk贸w Regulaminu dotycz膮cego zakupu i korzystania z Voucher贸w

 

Regulamin korzystania z symulator贸w motoryzacyjnych

Niniejszy Regulamin okre艣la og贸lne warunki korzystania z symulator贸w motoryzacyjnych podczas event贸w, szkole艅, targ贸w i innych imprez masowych, przy zachowaniu przepis贸w og贸lnych bezpiecze艅stwa ruchu drogowego, przeciwpo偶arowych, ochrony 艣rodowiska, BHP, ustawy o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi, odr臋bnych ustaw i przepis贸w szczeg贸艂owych oraz polece艅 os贸b zarz膮dzaj膮cych urz膮dzeniami.

1. Przed przyst膮pieniem do korzystania z symulator贸w motoryzacyjnych Uczestnicy oraz pozosta艂e osoby, zobowi膮zane s膮 zapozna膰 si臋 z niniejszym Regulaminem oraz potwierdzi膰 akceptacj臋 jego postanowie艅 poprzez z艂o偶enie podpisu na o艣wiadczeniu, udost臋pnionym mu przez Moto Park Krak贸w.

2. Osoby w wieku do lat 18 mog膮 korzysta膰 z symulator贸w motoryzacyjnych wy艂膮cznie za zgod膮 i pod nadzorem pe艂noletniego opiekuna, po uzyskaniu zgody Moto Parku Krak贸w.

3. Wszyscy Uczestnicy szkole艅 oraz inne osoby, przebywaj膮ce na terenie obiektu Moto Park Krak贸w, zobowi膮zane s膮 do bezwzgl臋dnego stosowania si臋 do postanowie艅 niniejszego Regulaminu, wskaz贸wek oraz polece艅 pracownik贸w i instruktor贸w Moto Parku Krak贸w, a tak偶e przestrzegania obowi膮zk贸w zwi膮zanych z bezpiecznym u偶ytkowaniem, pod rygorem wykluczenia z udzia艂u w szkoleniu, eventu oraz korzystania z symulator贸w motoryzacyjnych.

4. Na symulatory motoryzacyjne zabrania si臋 wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiot贸w, materia艂贸w wybuchowych, wyrob贸w pirotechnicznych, materia艂贸w po偶arowo niebezpiecznych, napoj贸w alkoholowych, 艣rodk贸w odurzaj膮cych, substancji psychotropowych.


5. Na symulatory motoryzacyjne nie b臋d膮 wpuszczane osoby: nietrze藕we, b臋d膮ce pod wp艂ywem 艣rodk贸w odurzaj膮cych, zachowuj膮ce si臋 agresywnie, posiadaj膮ce przedmioty okre艣lone w pkt. 5.

6. Osoba, kt贸ra nie b臋dzie przestrzega艂a postanowie艅 Regulaminu lub wprowadzi w b艂膮d pracownik贸w, instruktor贸w Moto Parku Krak贸w w sprawach obj臋tych Regulaminem, zostanie natychmiast usuni臋ta ze stanowiska atrakcji i symulator贸w motoryzacyjnych bez prawa roszcze艅 z tego tytu艂u. Uczestnik, kt贸ry spowodowa艂 przy tym zagro偶enie bezpiecze艅stwa lub zniszczenie mienia, b臋dzie ponosi艂 skutki prawne na zasadzie winy umy艣lnej.

7. Wszelkie decyzje i zarz膮dzenia Moto Parku Krak贸w s膮 ostateczne oraz nie przys艂uguje od nich 艣rodek zaskar偶enia.

8. Obowi膮zkiem Uczestnik贸w korzystaj膮cych z symulator贸w motoryzacyjnych jest:

a) zachowanie szczeg贸lnej ostro偶no艣ci wobec innych os贸b korzystaj膮cych z symulator贸w motoryzacyjnych,
b) przestrzegania przepis贸w oraz zasad, wynikaj膮cych z przepis贸w prawa o ruchu drogowym, BHP, przeciwpo偶arowych, w tym zapewnienia nale偶ytego stanu technicznego symulator贸w motoryzacyjnych,
c) natychmiastowego powstrzymania si臋 od korzystania z atrakcji i symulator贸w motoryzacyjnych lub innych dzia艂a艅 i bezzw艂ocznego poinformowania pracownik贸w, instruktor贸w Moto Parku Krak贸w, w przypadku powstania jakichkolwiek zagro偶e艅 bezpiecze艅stwa i zdrowia ludzi lub mienia,
d) przebywania w miejscach wyznaczonych przez pracownik贸w, instruktor贸w Moto Parku Krak贸w,
e) bezwzgl臋dnego stosowania si臋 i wykonywania polece艅 pracownik贸w,instruktor贸w Moto Parku Krak贸w.

10. Na terenie stanowiska z symulatorami motoryzacyjnymi obowi膮zuje bezwzgl臋dny zakaz spo偶ywania alkoholu, 艣rodk贸w odurzaj膮cych i psychotropowych.

12. Uczestnicy korzystaj膮cy z symulator贸w motoryzacyjnych oraz wszelkie inne osoby, przebywaj膮ce w ich terenie ponosz膮 pe艂n膮 i wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za szkody na osobie i w mieniu wywo艂ane swym dzia艂aniem lub zaniechaniem, w tym za szkody wynik艂e z niezastosowania si臋 do zasad korzystania z symulator贸w motoryzacyjnych okre艣lonych niniejszym Regulaminem.

13. Ka偶dy Uczestnik korzysta z symulator贸w motoryzacyjnych na w艂asne ryzyko, z wy艂膮czeniem jakiejkolwiek odpowiedzialno艣ci Moto Parku Krak贸w. Wst臋p, uczestnictwo i korzystanie z symulator贸w motoryzacyjnych nast臋puje pod warunkiem zwolnienia Moto Parku Krak贸w z odpowiedzialno艣ci z tytu艂u zdarze艅, kt贸re nie wynikaj膮 z udowodnionej i wy艂膮cznej winy umy艣lnej Moto Parku Krak贸w.

14. Moto Park Krak贸w nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powsta艂e na osobie i mieniu Uczestnik贸w i os贸b trzecich w wyniku dzia艂ania si艂 wy偶szych rozumianych jako zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, kt贸rym nie mo偶na zapobiec i na kt贸re Moto Park  Krak贸w nie ma wp艂ywu, w szczeg贸lno艣ci dzia艂ania si艂y natury, decyzje pa艅stwowe, strajki, zamieszki, itp.

 

O艢WIADCZENIE KIEROWCY SUPERSAMOCHODU

 

Przejazd samochodem osobowym (marka) 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.

Termin i godzina realizacji: 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹..

NALE呕Y WYPE艁NI膯 DRUKOWANYMI LITERAMI

Imi臋 i nazwisko Kieruj膮cego鈥︹..鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹..鈥︹︹︹︹︹︹︹

Adres zamieszkania鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹..

Seria i nr dowodu osobistego鈥︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

Nr prawa jazdy (pozycja nr 5)鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹.

Nr telefonu鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹

E-mail鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

 

Definicje:

Moto Park Krak贸w - sp贸艂ka prowadzona pod nazw膮 Moto Park Krak贸w Sp. z o.o. z siedzib膮 w Krakowie (31-989) przy ulicy Rzepakowej 4R, NIP 676-251-31-84, REGON 365348163

Przejazd - Us艂uga 艣wiadczona przez Moto Park Krak贸w, polegaj膮ca na umo偶liwieniu Kieruj膮cemu wykonanie przejazdu sportowym samochodem dost臋pnym w ofercie Moto Park Krak贸w, na zasadach okre艣lonych w Regulaminie.

Miejsce Realizacji - O艣rodek Doskonalenia Techniki Jazdy, zlokalizowany w Krakowie przy ul. Rzepakowej 4 R

Regulamin - regulamin 艣wiadczenia us艂ug przez Moto Park Krak贸w dost臋pny na stronie internetowej www.motoparkkrakow.pl

 

Ja, ni偶ej podpisany(a)

1.    O艣wiadczam, 偶e mam uko艅czone 18 lat oraz nie stwierdzono u mnie zaburze艅 psychicznych i fizycznych, uniemo偶liwiaj膮cych kierowanie pojazdami mechanicznymi. W pe艂ni 艣wiadomy(a) ryzyka i zagro偶e艅 wynikaj膮cych z mojego uczestnictwa, bior臋 udzia艂 w wykonaniu zam贸wionego Przejazdu w w/w Miejscu i Terminie Realizacji wy艂膮cznie na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰.

2.       O艣wiadczam r贸wnie偶, 偶e zapozna艂em si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu 艣wiadczenia us艂ug przez Moto Park Krak贸w, kt贸ry by艂 dla mnie dost臋pny, rozumiem i akceptuj臋 jego tre艣膰 oraz nie b臋d臋 wysuwa艂 twierdze艅, i偶 by艂 on dla mnie niedost臋pny czy te偶 niezrozumia艂y, r贸wnie偶 z uwagi na nabycie Przejazdu drog膮 mailow膮. Jestem trze藕wy i w ci膮gu 48 godzin przed Terminem Realizacji nie spo偶ywa艂em alkoholu, ani 艣rodk贸w odurzaj膮cych i innych substancji mog膮cych zaburza膰 zdolno艣膰 do prowadzenia pojazd贸w mechanicznych. Znam przepisy prawa o ruchu drogowym oraz zasady poruszania na terenie Miejsca Realizacji.

3.       Wyra偶am zgod臋 na jak膮kolwiek interwencj臋 opiekuna auta podczas kierowania przeze mnie pojazdem, m.in. polegaj膮c膮 na u偶yciu hamulc贸w, zmianie bieg贸w, korygowaniu toru jazdy poprzez r臋czn膮 zmian臋 po艂o偶enia kierownicy i inne dzia艂ania, kt贸re opiekun auta uzna za uzasadnione ze wzgl臋du na zaistnia艂膮 sytuacj臋 w Miejscu Realizacji zagra偶aj膮c膮 lub mog膮c膮 zagra偶a膰 bezpiecze艅stwu uczestnik贸w. Zobowi膮zuj臋 si臋 do wype艂niania polece艅 pracownik贸w Moto Parku Krak贸w oraz opiekun贸w aut uczestnicz膮cych w realizacji przejazdu, a tak偶e do wykonywania manewr贸w zgodnie z zasadami poprawnego prowadzenia pojazd贸w mechanicznych, zw艂aszcza poprzez nieu偶ywanie podczas Przejazdu hamulca awaryjnego (postojowego). Zobowi膮zuj臋 si臋 przy tym do zachowania nale偶ytej ostro偶no艣ci wymaganej ze wzgl臋du na panuj膮ce w Miejscu Realizacji warunki oraz posiadane przeze mnie umiej臋tno艣ci, maj膮c w szczeg贸lno艣ci na uwadze bezpiecze艅stwo swoje oraz innych os贸b przebywaj膮cych w Miejscu Realizacji. Bior臋 odpowiedzialno艣膰 za zawinione lub powsta艂e na skutek ra偶膮cego niedbalstwa, szkody wyrz膮dzone przeze mnie tym osobom i ich mieniu oraz zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomych, jak i nieruchomych, przy u偶yciu kt贸rych Przejazd jest wykonywany, a tak偶e za spowodowanie tych szk贸d, zniszcze艅 i uszkodze艅 na skutek niezachowania ostro偶no艣ci wymaganej w danych okoliczno艣ciach mimo, 偶e mo偶liwo艣膰 ich spowodowania mog艂em lub powinienem przewidzie膰. Uznaj臋, i偶 wskazane zniszczenia i uszkodzenia dotycz膮 r贸wnie偶 wn臋trza samochodu, zw艂aszcza tapicerki i mog膮 by膰 wyrz膮dzone chocia偶by cz臋艣ciami garderoby, w tym bi偶uteri膮. Przyjmuj臋, 偶e b艂膮d w ocenie czynnik贸w wp艂ywaj膮cych na realizacj臋 Przejazdu nie powoduje wy艂膮czenia mojej odpowiedzialno艣ci, w szczeg贸lno艣ci dotyczy to uwag przekazywanych przez opiekuna auta w zwi膮zku z jazd膮, a tak偶e warunk贸w pogodowych, w艂asnych umiej臋tno艣ci kierowania samochodem lub parametr贸w i mo偶liwo艣ci pojazdu. W zwi膮zku z powy偶szym zobowi膮zuj臋 si臋 do pokrycia koszt贸w naprawy wszelkich zawinionych lub powsta艂ych na skutek ra偶膮cego niedbalstwa, szk贸d przeze mnie wyrz膮dzonych na mieniu i osobach w zwi膮zku z realizacj膮 Przejazdu.

4.       Akceptuj臋 mo偶liwo艣膰 przerwania wykonywania Przejazdu z przyczyn technicznych lub zaistnia艂ych na skutek dzia艂ania si艂y wy偶szej, niezale偶nych od Moto Park Krak贸w.

 

 

Niniejsze o艣wiadczenie podpisuj臋 dobrowolnie, 艣wiadomy niebezpiecze艅stwa utraty zdrowia lub 偶ycia w zwi膮zku z wykonaniem Przejazdu. Nadto:

1.       Zapozna艂em si臋 z Regulaminem bezpiecze艅stwa obowi膮zuj膮cym w Moto Parku Krak贸w, akceptuj臋 jego tre艣膰 w ca艂o艣ci i zobowi膮zuj臋 si臋 do przestrzegania jego postanowie艅, jak r贸wnie偶 przepis贸w ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 602).

2.       Podczas eventu dla kierowc贸w samochod贸w osobowych prowadzonego przez Moto Park Krak贸w na terenie Moto Parku Krak贸w, przy ul. Rzepakowej 4R w Krakowie, b臋d臋 stosowa艂 si臋 do polece艅 instruktor贸w, pracownik贸w Moto Parku Krak贸w oraz os贸b dzia艂aj膮cych na ich rachunek i zlecenie oraz zobowi膮zuj臋 si臋 do zachowania szczeg贸lnej ostro偶no艣ci i przestrzegania regu艂 bezpiecze艅stwa. O艣wiadczam, 偶e uczestnicz臋 w evencie dobrowolnie i na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰.

3.       Nie jestem w stanie po spo偶yciu alkoholu, 艣rodk贸w odurzaj膮cych, narkotyk贸w, b膮d藕 innych podobnie dzia艂aj膮cych 艣rodk贸w. O艣wiadczam r贸wnie偶, i偶 m贸j obecny stan zdrowia pozwala mi na wzi臋cie udzia艂u w evencie, o kt贸rym mowa w pkt. 2.

4.       Zapozna艂em si臋 z informacj膮 dotycz膮c膮 przetwarzania danych osobowych uczestnik贸w eventu, rozumiem zawarte tam postanowienia i prawa mi przys艂uguj膮ce.

5.       Podanie adresu e-mail jest r贸wnoznaczne z wyra偶eniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, poprzez przesy艂anie informacji handlowych za pomoc膮 poczty elektronicznej, na podany wy偶ej adres e-mail.

 

 

鈥︹....鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

Data i czytelny podpis Kierujacego

 

Informacja dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych

Uczestnik贸w szkole艅 oraz U偶ytkownik贸w obiektu sportowo-szkoleniowego

 

Dzia艂aj膮c na podstawie Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), zwanego dalej 鈥濺ozporz膮dzeniem鈥, wype艂niaj膮c przewidziane w nim obowi膮zki informacyjne, administrator 鈥 Sp贸艂ka pod firm膮 MOTO PARK KRAK脫W sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Krakowie (31-989), przy ulicy Rzepakowej 4R wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla Krakowa-艢r贸dmie艣cia w Krakowie, XI Wydzia艂 Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001034452, NIP 6762513184 (zwana dalej 鈥濧dministratorem鈥) przygotowa艂a niniejszy dokument, zwany dalej 鈥濱nformacj膮鈥.

1. Administrator przetwarza dane osobowe, celem:

a) wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮 鈥 umowy szkolenia organizowanego przez administratora lub umowy korzystania z terenu obiektu sportowo-szkoleniowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Rzepakowej 4R

b) wype艂nienia obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na administratorze - prawid艂owego wype艂nienia na艂o偶onych na administratora obowi膮zk贸w publicznoprawnych, okre艣lonych przepisami bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cymi zawartymi m.in. w ni偶ej wymienionych aktach prawnych:

I. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93;

II. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926;

III. Ustawa z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci, Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591;

IV. Ustawa z dnia 15 wrze艣nia 2000 r. - Kodeks sp贸艂ek handlowych, Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

V. Rozporz膮dzenie.

2. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych osobowych przez administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporz膮dzenia.

3. Odbiorcami danych osobowych s膮 osoby upowa偶nione przez administratora do przetwarzania danych w czynno艣ciach niezb臋dnych do zrealizowania cel贸w przetwarzania danych okre艣lonych w 搂 1 ust. 1 lit. a i b informacji.

4. Uwzgl臋dniaj膮c charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno艣ci os贸b fizycznych, administrator wdro偶y艂 odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa艂o si臋 zgodnie z rozporz膮dzeniem i aby m贸c to wykaza膰. 艢rodki te s膮 w razie potrzeby poddawane przegl膮dom i uaktualniane.

5. Osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje mo偶liwo艣膰 uzyskania kopii danych w siedzibie administratora 鈥 ul. Rzepakowa 4R, 31 鈥 989 Krak贸w.

6. Dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez administratora przez minimalny okres konieczny do wype艂nienia wszelkich na艂o偶onych na administratora obowi膮zk贸w o charakterze publicznoprawnym jak r贸wnie偶 do czasu up艂ywu terminu przedawnienia ewentualnych roszcze艅 o charakterze cywilnoprawnym.

7. Osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguj膮 nast臋puj膮ce prawa okre艣lone w rozporz膮dzeniu:

a) prawo do 偶膮dania od administratora dost臋pu do danych osobowych dotycz膮cych osoby, kt贸rej dane dotycz膮,

b) prawo sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia ich przetwarzania,

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d) prawo do przenoszenia danych;

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych: imienia i nazwiska oraz numeru PESEL jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia um贸w okre艣lonych w 搂 1 ust. 1 lit. a informacji. Niepodanie wy偶ej wymienionych danych spowoduje niemo偶no艣膰 korzystania z obiektu sportowo-szkoleniowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Rzepakowej 4R oraz uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez administratora.

9. Administrator nie stosuje procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak r贸wnie偶 nie prowadzi procedury profilowania, o kt贸rej mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporz膮dzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZREALIZUJ VOUCHER KUP VOUCHER