Kolejność regulaminów:

- Regulamin główny

- Regulamin dotyczący zakupu i korzystania z voucherów/kart podarunkowych

- Regulamin korzystania z symulatorów motoryzacyjnych

- Regulamin SKJS (Szkoleniowy Konkurs Jazdy Samochodem)

- Oświadczenie dla kierującego supersamochodem

- Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)

 

Regulamin główny

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z obiektu sportowo-szkoleniowo-eventowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Rzepakowej 4R (dalej jako „Obiekt”), uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych na jego terenie, zasad rezerwacji oraz płatności za usługi oferowane przez MOTO PARK KRAKÓW, w ramach prowadzenia tego Obiektu, a także zasady rezygnacji z zamówionych usług i dokonywania zwrotów wpłaconych kwot (dalej w treści jako „Regulamin”).

1.2. Zarządzającym Obiektem jest Spółka pod firmą MOTO PARK KRAKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-989), przy ulicy Rzepakowej 4R wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001034452, NIP 6762513184 (zwana dalej "MOTO PARK KRAKÓW").

1.3 W ramach swojej działalności MOTO PARK KRAKÓW prowadzi na terenie Obiektu, zawody sportowe, kursy doskonalenia jazdy oraz inne szkolenia i kursy, a także organizuje wydarzenia sportowe i motoryzacyjne.

1.4 Zasady wprowadzone niniejszym Regulaminem obowiązują na terenie całego Obiektu, zarówno osoby korzystające z niego na podstawie zawartej umowy, wykupienia jednorazowego wejścia, jak również osoby towarzyszące, gości i widzów.

§ 2. Definicje

2.1 „Instruktor” - osoba która sprawuje nadzór nad osobą korzystająca z Obiektu;
2.2 „Obiekt” – jest to obiekt sportowo-szkoleniowo-eventowy zlokalizowany w Krakowie przy ul. Rzepakowej 4R; składający się z: (A) miejsc przeznaczonych do prowadzenia zajęć praktycznych, w tym: toru sportowo-szkoleniowego, trzech płyt poślizgowych, (B) budynku administracyjno – biurowego, w skład którego wchodzą m.in. sale wykładowe i sala szkoleniowa (C) oraz parkingu (dalej jako „Obiekt”);
2.3 „Tor” - wyznaczony i oznaczony teren w obszarze Obiektu przeznaczony do jazdy samochodem lub motocyklem;
2.4 „Użytkownik” – osoba fizyczna, korzystająca z Obiektu na podstawie stosownej umowy zawartej z MOTO PARK KRAKÓW.

§ 3. Postanowienia ogólne

3.1 Obiekt jest obiektem sportowo - rekreacyjnym, przeznaczonym i przystosowanym do organizacji i prowadzenia działalności w zakresie: sportów motorowych, szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności jazdy, imprez sportowo - rekreacyjnych, prezentacji, pokazów, imprez masowych itp.

3.2. Obiekt jest obiektem zamkniętym dla ruchu publicznego, a korzystanie z niego jest możliwe wyłącznie na podstawie zawarcia umowy z MOTO PARK KRAKÓW, które jest jednoznaczne z akceptacją zasad ustalonych niniejszym Regulaminem.

3.3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu są zobowiązane do przestrzegania postanowień zawartej przez nich umowy, postanowień niniejszego Regulaminu, jak i mają obowiązek stosowania się do wskazówek i poleceń personelu Obiektu, w tym Instruktorów.

§ 4. Użytkownicy Obiektu

4.1 Na terenie Obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby, które na podstawie umowy zawartej z MOTO PARK KRAKÓW są uprawnione do korzystania z niego (Użytkownicy) albo przebywają na terenie Obiektu w celu dopełnienia formalności koniecznych do jej zawarcia.

4.2 Przebywanie na terenie Obiektu wszystkich innych osób poza wskazanymi w punkcie 4.1. (np. osób towarzyszących, gości, podmiotów wykonujących prace na terenie Obiektu) jest możliwe wyłącznie, gdy towarzyszyć będzie takiej osobie pracownik Obiektu, bądź osoba upoważniona do przebywania na tym terenie przez MOTO PARK KRAKÓW.

4.3 Osoby przebywające na terenie Obiektu w charakterze osób towarzyszących, kibiców, widzów i gości mogą pozostawać tylko w miejscach wyznaczonych.

4.4. Dokumentami uprawniającymi do przebywania na terenie Obiektu są identyfikatory wydawane i ewidencjonowane w Dziale Administracji Obiektu.

4.5. Użytkownikami Obiektu, korzystającymi z oferowanych przez MOTO PARK KRAKÓW usług, mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia. Natomiast na terenie obiektu mogą znajdować się wyłącznie osoby powyżej 13 roku życia i wyłącznie będące pod opieką osoby dorosłej.

4.6. W sytuacji organizowania na terenie Obiektu wydarzeń skierowanych do osób poniżej 18 roku życia, rezerwacji udziału tej osoby w wydarzeniu musi dokonać jego opiekun prawny i osoba taka musi przebywać na terenie Obiektu pod opieką osoby pełnoletniej. Moto Park Kraków zastrzega sobie możliwość ustalenia limitu wiekowego Uczestników danego wydarzenia.

4.7 Osoby w stanie po spożyciu alkoholu oraz osoby nietrzeźwe lub osoby będące pod wypływem środków odurzających, psychotropowych lub innych tego typu zakazanych substancji, bez względu na to czy są Użytkownikami czy innymi osobami, nie mają prawa przebywać na terenie Obiektu. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.

4.8. W związku z obowiązującą sytuacją epidemiczną w kraju, na terenie obiektu obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

§ 5. Zasady korzystania z Obiektu

5.1. Każda osoba przebywająca na terenie Obiektu ma obowiązek poinformować jego personel o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, awariach lub uszkodzeniach w kierowanym pojeździe oraz w infrastrukturze Obiektu;

5.2. Osoby korzystające z Obiektu są zobowiązane do:

 • ścisłego przestrzegania ustalonych w umowie godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu korzystania z toru;
 • zapewnienia warunków bezpieczeństwa własnego i osób trzecich poprzez zachowanie zasad ostrożności, ograniczonego zaufania do innych osób korzystających z Obiektu oraz zapewnienia należytego stanu technicznego sprzętu i pojazdów wykorzystywanych na torach szkoleniowych;
 • zaopatrzenia siebie oraz osób trzecich w odpowiednią odzież, obuwie, sprzęt ochrony osobistej i środki techniczne, zgodnie z przepisami prawa i wymogami wynikającymi z charakteru prowadzonej na terenie Obiektu działalności;
 • przestrzegania i stosowania znaków i sygnałów ostrzegawczych (wizualnych i dźwiękowych) określonych w regulaminach sportowych;
 • poruszania się wyłącznie po drogach (asfaltowych, betonowych, szutrowych) będących elementami konfiguracji Obiektu, tak aby nie narażać na zniszczenie terenów zielonych oraz pozostałej infrastruktury Obiektu;
 • poruszania się ustalonymi lub wytyczonymi trasami, odpowiednio do celu wykorzystania Obiektu;
 • zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia lub przejeżdżania przez teren wykorzystywany przez innych użytkowników Obiektu, z przestrzeganiem bezwzględnego zakazu wchodzenia poza bariery ochronne w pobliżu nitek torów;
 • parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;
 • informowania personelu Obiektu o przypadkach powstania odpadów lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego podczas działalności prowadzonej na terenie Obiektu;
 • podejmowania wszelkich starań w celu ochrony środowiska naturalnego i minimalizacji emisji hałasu do otoczenia, poprzez m.in. wjeżdżanie na powierzchnię płyt poślizgowych tylko przy włączonych zraszaczach i ograniczenie emisji hałasu do wartości maksymalnej 98 dB w warunkach pomiarowych (2/3 maksymalnych obrotów nie mniej niż 3800 obrotów silnika, 0,5m od wylotu wydechu lub pomiar dynamiczny samochodu poruszającego się) hałas nie większy niż 98db. Pomiar sonometrem może być dokonywany przed rozpoczęciem jazd oraz w ich trakcie (pomiar dynamiczny);
 • natychmiastowego wstrzymania jazd lub innych działań i bezzwłocznego powiadomienia personelu Obiektu, w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia, podając niezbędne szczegóły;
 • po zakończeniu działalności, zabrania swojego sprzętu i pozostawienia terenu TORU w stanie, w jakim został on przyjęty do korzystania;
 • Użytkownicy motocykli typu Supermoto i Pit-Bike oraz wszystkich innych z sportowym tłumikiem zobowiązani są do założenia "db killera" na czas szkolenia i treningi motocyklowe.

 
5.3. MOTO PARK KRAKÓW posiada ważną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ale jednocześnie MOTO PARK KRAKÓW zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez osoby przebywające na terenie Obiektu do zasad bezpieczeństwa, postanowień niniejszego Regulaminu oraz nakazów i wskazówek jego personelu.

5.4 Każda osoba przebywająca na terenie Obiektu, która nie będzie przestrzegała zasad ustalonych niniejszym Regulaminem, jak i wynikających z zawartej z MOTO PARK KRAKÓW umowy, zostanie w trybie natychmiastowym usunięta z terenu Obiektu i będzie ponosiła pełną odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek dokonanych naruszeń.

5.5. Osoba korzystająca z Obiektu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową z tytułu zniszczeń mienia znajdującego się na torze oraz naruszenia stanu infrastruktury Obiektu, w szczególności będącego skutkiem poruszania się pojazdu poza wyznaczonymi drogami, bądź awarii pojazdu. 

5.6. Korzystania z infrastruktury Obiektu możliwe jest przy wykorzystaniu pojazdu podstawionego przez Użytkownika, będącego jego własnością lub użyczonemu mu przez osoby trzecie lub będącego w posiadaniu MOTO PARK KRAKÓW. Niezależnie od rodzaju wykorzystywanego pojazdu Użytkownik obowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń Instruktora oraz personelu Obiektu.

5.7. W przypadku zamiaru użycia przez Użytkownika pojazdu należącego do niego, Użytkownik obowiązany jest dostarczyć pojazd na teren Obiektu. Pojazd ten winien być w należytym stanie technicznym, za którego stan pełną odpowiedzialność bierze Użytkownik oraz spełniać normę głośności 98 db.

5.8. Jazdy na terenie Obiektu mogą odbywać się wyłącznie pod opieką Instruktora lub innej osoby upoważnionej przez MOTO PARK KRAKÓW.

5.9. Korzystanie z transponderów Moto Parku Kraków jest równoznaczne z akceptacją kosztów tj. ich trwałe uszkodzenie/ kradzież/ zgubienie - 250 PLN, zniszczenie obudowy - 50 PLN.

5.10. Uczestnik Szkolenia motocyklowego zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój tj. pełny strój motocyklowy, włącznie z protektorami pleców, kask, rękawice, obuwie zakrywające kostki.

5.11. Uczestnik treningu motocyklowego zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój tj.  kask, rękawice, obuwie zakrywające kostki oraz ochraniacze na łokcie i kolana.

5.12. Uczestnikowi Szkolenia samochodowego, podczas którego używane jest nawodnienie i przy warunkach wysokiego nasłonecznienia, zalecamy umycie samochodu z odkamieniaczem możliwie najszybciej po odbyciu szkolenia.

§ 6. Zawarcie umowy

6.1. Korzystanie z usług oferowanych przez MOTO PARK KRAKÓW na terenie Obiektu  możliwe jest na podstawie umowy zawartej z MOTO PARK KRAKÓW i określającej szczegółowo termin oraz zakres usługi.

6.2. Użytkownik musi uprzednio dokonać rezerwacji terminu oraz zakresu usług (dalej „Rezerwacja”), które miałby świadczyć na jego rzecz MOTO PARK KRAKÓW na terenie Obiektu za pośrednictwem zakładki "kalendarz" na stronie internetowej MOTO PARK KRAKÓW, pod adresem www.motoparkkrakow.pl.

6.3. Rezerwacji usługi należy dokonać w następujący sposób:

 • Do dokonania rezerwacji usługi dochodzi za pośrednictwem strony internetowej www.motoparkkrakow.pl.
 • Rezerwacja dokonywana jest w języku polskim
 • Osoba rezerwująca usługę składa tym samym oświadczenie, że jest pełnoletnia i akceptuje niniejszy Regulamin.
 • W celu zarezerwowania usługi należy na stronie internetowej www.motoparkkrakow.pl. nacisnąć przycisk „kalendarz”, a następnie uzyskuje się dostęp do proponowanych terminów. Po naciśnięciu odpowiednio oznaczonych interaktywnych przycisków, należy wprowadzić dane zaznaczając lub wypełniając pola interaktywnych formularzy (ikon).
 • Osoba dokonująca rezerwacji wskazuje w jakim wydarzeniu chce wziąć udział, wybiera termin spośród dostępnych wolnych terminów wskazanych w kalendarzu, a następnie podaje swoje dane w celu dokonania rezerwacji.
 • Następnie należy przejść do płatności za pomocą ikony „ZAMAWIAM I PŁACĘ
 • Uiszczenie opłaty rezerwacyjnej jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności DotPay. Wybranie opcji zapłać za pośrednictwem systemu DotPay jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu płatności dostępnego na stronie https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf
§ 7. Zasady i formy płatności oraz zwrotów

7.1. Cennik usług świadczonych na terenie Obiektu przez MOTO PARK KRAKÓW znajduje się na stronie internetowej www.motoparkkrakow.pl, a w przypadku usług niestandardowych lub wydarzeń o indywidualnie ustalanym harmonogramie, konfigurowanych wg zapotrzebowania użytkownika, koszt tej usługi określa się indywidualnie w łączącej strony umowie.

7.2. Zasady rezerwacji i zakupu usług różnią się w zależności od Użytkownika:

 • jeżeli Użytkownik dokonuje rezerwacji i zakupu usługi skierowanej do grupy osób, takiej jak np.: szkolenie dla firmy czy zamknięte wydarzenie motoryzacyjne (dalej jako „Użytkownik Grupowy”), w momencie rezerwacji Użytkownik jest zobowiązany dokonać bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej w wysokości 3.000,00 zł netto („Opłata rezerwacyjna”). Kwota ta nie jest Użytkownikowi zwracana w sytuacji rezygnacji ze skorzystania z usługi.
 • jest Użytkownik będący osobą fizyczną dokonuje rezerwacji usługi indywidualnej, czyli takiej której jest odbiorcą, bądź odbiorcą będzie inna indywidualna osoba fizyczna (dalej jako „Użytkownik Indywidualny”), dokonuje rezerwacji bez konieczności dokonania Opłaty rezerwacyjnej.

7.3. Wynagrodzenie za zarezerwowaną usługę należy uiścić najpóźniej na 14 dni przed terminem wykonania usługi, z tym zastrzeżeniem, iż Użytkownik Grupowy pomniejsza jej wysokość o kwotę wpłaconej już Opłaty Rezerwacyjnej.

7.4. Zapłata za usługi zarezerwowane w MOTO PARK KRAKÓW następuje analogicznie do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej, a to jest za pośrednictwem strony internetowej www.motoparkkrakow.pl, na której znajduje się przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”. Po jego naciśnięciu Użytkownik jest przekierowany do systemu płatności  DotPay. Wybranie opcji zapłać za pośrednictwem systemu DotPay jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu płatności dostępnego na stronie https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf


7.5. MOTO PARK KRAKÓW zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 7.4., na podstawie indywidualnych ustaleń z osobą rezerwującą usługę.

7.6.W przypadku wybranych usług MOTO PARK KRAKÓW zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów zapłaty.


7.7. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), od 1 stycznia 2020 r. podstawą do wystawienia pełnej faktury VAT dla podmiotu gospodarczego jest paragon fiskalny z wydrukowanym numerem NIP. Dodatkowo, paragon z wydrukowanym numerem NIP do kwoty mniejszej lub równej 450 PLN brutto stanowi dla podmiotów gospodarczych fakturę uproszczoną. Klienci, którzy stanowią podmiot gospodarczy i chcą pozyskać FV, w chwili składania zamówienia powinni podać numer NIP w wyznaczonym do tego polu na stronie internetowej, FV przesłana zostanie z systemu automatycznie na adres mailowy podany w danych do rachunku.
 
§ 8. Rezygnacja z usługi
 
8.1. Rezygnację z usługi Użytkownik składa pisemnie na adres mailowy [email protected]. O wysokości kosztów rezygnacji decyduje data wpływu rezygnacji do MOTO PARK KRAKÓW.

8.2.  Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność udziału w imprezie następuje po stronie MOTO PARK KRAKÓW. Należą do nich:
 - zmiana istotnych warunków Umowy (zmiana terminu lub radykalna zmiana programu imprezy). Rezygnacja z tych przyczyn może nastąpić w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za akceptację zmienionych warunków umowy.
- odwołanie imprezy (nie dotyczy przczyn niezależnych od Organizatora tj. załamania pogody oraz sytuacji epidemiologicznych - Pandemia).

8.3. W przypadku Użytkownika Indywidualnego zgłoszenie rezygnacji z przyczyn leżących po jego stronie po dokonaniu zapłaty za tą usługę, a w okresie krótszym niż na 7 dni przed wykonaniem usługi nie skutkuje zwrotem wpłaconej ceny usługi, w takiej sytuacji MOTO PARK KRAKÓW ma prawo zatrzymania 100% ceny usługi.  

8.4. W przypadku Użytkownika Grupowego, rezygnacja z usługi następująca z przyczyn leżących po jego stronie, zgłoszona nie później niż na 7 dni przed ustalonym terminem jej wykonania skutkuje zwrotem 50% kwoty wpłaconej przez Użytkownika (50 % łącznej kwoty opłaty rezerwacyjnej oraz pozostałej ceny zakupu usługi), natomiast w sytuacji zgłoszenia rezygnacji z usługi zgłoszonej na mniej niż 7 dni przed terminem jej wykonania jak i w sytuacji nieskorzystania z usługi bez jakiegokolwiek wcześniejszego powiadomienia MOTO PARK KRAKÓW, skutkuje prawem zatrzymania przez nią 100% wpłat dokonanych przez Użytkownika.
 
8.5 Zgodnie z prawem handlowym Użytkownik Indywidualny może odstąpić od umowy zakupu produktu online w terminie 14 dni.

8.6. Zwrot kwot następuje za pomoca przelewu bankowego, na numer konta bankowego podany mailowo, po zatwierdzeniu zasadności zwrotu.

 

§ 9. Reklamacje

 

9.1  Reklamacja może być wniesiona przez Nabywcę lub Beneficjenta vouchera/karty podarunkowej zwanych dalej Reklamującym.

9.2  Reklamacja może być wniesiona w ciągu 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

9.3  Reklamacja nie może zostać złożona po terminie ważności Vouchera/Karty podarunkowej z zastrzeżeniem terminu przewidzianego w ust. 2.

9.4  Reklamacje zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględniane.

9.5  Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie w siedzibie Sprzedawcy lub przesłana na adres: [email protected],

9.6  Reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej zawierać co najmniej datę zakupu, numer vouchera/karty podarunkowej, opis okoliczności uzasadniających reklamację i dokumenty potwierdzającego zasadność reklamacji.

9.7  W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów potwierdzających zasadność reklamacji Reklamujący ma prawo dostarczyć je w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia siedziby Sprzedawcy, nie dostarczenie tych dokumentów powoduje, że reklamacja zostanie uznana za niezasadną.

9.8  Za termin przyjęcia reklamacji uznaje się dzień, w którym reklamacja z dokumentami potwierdzającymi zasadność reklamacji dotarła do Sprzedawcy.

9.9  Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni roboczych od terminu przyjęcia reklamacji.

9.10 Sprzedawca może uznać, odrzucić lub częściowo uznać zasadność reklamacji.

9.11 Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni roboczych od terminu przyjęcia reklamacji w formie pisemnej.

9.12 W przypadku gdy udzielenie odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni roboczych jest niemożliwe Sprzedawca informuje Reklamującego w ciągu 14 dni roboczych od terminu przyjęcia reklamacji o niemożności odpowiedzi na reklamację w tym terminie, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może przekroczyć 30 dni roboczych od dnia przyjęcia reklamacji.

9.13  Za termin odpowiedzi na reklamację uznaje się dzień wysłania odpowiedzi przez Sprzedawcę.

9.14  W przypadku uznania lub częściowego uznania zasadności reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest do przeprowadzenia usługi wolnej od wad lub przyznania vouchera na inne usługi odpowiadającego wartości reklamowanego vouchera/karty podarunkowej w zakresie odpowiadającym uznanej reklamacji. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkolenia lub przyznania vouchera/karty podarunkowej przez Sprzedawcę jest on zobowiązany do wypłaty należnej kwoty Reklamującemu.

9.15  Reklamującemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Sprzedawcy w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia pisma z odpowiedzią na reklamację. Po upływie tego terminu odwołanie zostaje odrzucone.

9.16  Kwestie sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 
 
§ 10. Postanowienia końcowe
 
10.1. Niniejszym Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2017 roku.

10.2. Szczegółowe warunki korzystania z Obiektu będą każdorazowo określane w pisemnej umowy zawartej przez Użytkownika z MOTO PARK KRAKÓW.

10.3. Wszelkie spory wynikłe na tle interpretacji i stosowania niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane polubownie, a w razie braku możliwości dojścia do porozumienia, organem rozstrzygającym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę MOTO PARK KRAKÓW.

 

         Regulamin dotyczący zakupu i korzystania z Voucherów

1.  Regulamin określa zasady dotyczące zakupu i korzystania z Voucherów przez Nabywców.
2.  Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.motoparkkrakow.pl w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
3.  Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 
Sprzedawca – Moto Park Kraków Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rzepakowa 4R, 31-989 w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001034452, NIP 6762513184.
 
Nabywca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nabywająca usługi od Sprzedawcy.
 
Beneficjent vouchera/karty podarunkowej - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na rzecz, której Nabywca zakupił voucher i której dane widnieją na Voucherze.
 
Voucher/karta podarunkowa– bon towarowy wydany na rzecz konkretnej osoby – Beneficjenta, uprawniający do skorzystania przez niego ze szkolenia wskazanego w jego treści, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

4. Voucher jest to dokument umożliwiający udział w szkoleniu:

- Techniki Jazdy I i II Stopnia, VIP, szkolenia sportowe tok grupowy / tok indywidualny - szkolenie samochodowe (wymagane prawo jazdy kat. B);

- Mini trening szkoleniowy - szkolenie samochodowe (wymagane prawo jazdy kat. B);

- SKJS - Szkoleniowy Konkurs Jazdy Samochodem (wymagane prawo jazdy kat. B);

- Szkolenie motocyklowe tok grupowy / tok indywidualny (wymagane prawo jazdy kat. A);

- Szkolenie safe rider/sportowe tok grupowy / tok indywidualny – szkolenie motocyklowe (wymagane prawo jazdy kat. A);

- Mini szkolenia motocyklowe - 2h (wymagane prawo jazdy kat. AM,A1-B,A2,A);

- Treningowe jazdy motocyklowe (wymagane prawo jazdy; AM, A1-B,A2,A);

- Przejazd supersamochodem (wymagane prawo jazdy kat. B);

- Off-roadowa przygoda mini/midi/maxi (wymagane prawo jazdy kat. B).

5. Voucher/karta podarunkowa mają określony termin ważności, który wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia vouchera.

6. Voucher/karta podarunkowa są imienne.

7. Jeśli obdarowana osoba z przyczyn niezależnych od niej nie będzie mogła zrealizować Vouchera/karty podarunkowej istnieje możliwość zmiany osoby widniejącej na voucherze, jednak nie później niż na 5 dni roboczych przed umówionym szkoleniem. Zmianę osoby obdarowanej należy zgłosić na adres: [email protected]

8. Ceny voucherów i kart podarunkowych widnieją na stronie www.motoparkkrakow.pl/cennik

9. Szkolenia grupowe odbywają się jedynie w weekendy, harmonogram szkoleń dostępny jest w zakładce "kalendarz".

10. Voucher/karta podarunkowa mogą zostać zakupione i odebrany osobiście w siedzibie Moto Parku Kraków w godzinach otwarcia biura lub online poprzez przez stronę www.motoparkkrakow.plvouchery Po uiszczeniu płatności w systemie dot pay Vucher/karta podarunkowa przesyłane są automatycznie z systemu rezerwacyjnego na adres mailowy podany w danych do rachunku. Przy zamówienie wysyłane są 2 wiadomości: pierwasza o dokonaniu zamówienia, i druga, po jego opłaceniu, w załączniku której znajduje się Voucher/karta podarunkowa w formacie pdf. Istnieje równiez możliwość przesłania vouchera przesyłką kurierską (za dodatkową opłatą 20 zł).

11. Biuro Moto Parku Kraków mieści się przy ulicy Rzepakowej 4 R  w Krakowie. Godziny otwarcia to dni robocze w godz. 09:00-16:00.

12. W przypadku odbioru osobistego konieczny jest wcześniejszy kontakt z Opiekunem Klienta Indywidualnego pod numerem: 725 650 664 lub poprzez wiadomość elektroniczną na adres: [email protected].

13.  Realizacja vouchera:
- Aby zrealizować voucher należy dokonać rezerwacji rodzaju i terminu szkolenia na stronie www.motoparkkrakow.pl w zakładce "Zrealizuj voucher".

- Realizacja karty podarunkowej, zawierającej kod rabatowy, opisana jest w zakładce "Zrealizuj voucher".

- Rezerwacji terminu szkolenia należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, gwarantuje to dostępność terminów szkolenia i zarazem możliwość realizacji vouchera zgodnie z jego datą ważności (ednocześnie zespół Moto Parku Kraków dołoży wszelkich starań, aby szkolenia odbywały się regularnie, jak najczęściej).

- Rezerwacja terminu szkolenia jest automatycznie potwierdzana w wiadomości mailowej na wskazany przez Klienta adres mailowy podany w danych do rachunku.

14. Kontakt z Opiekunem Klienta Indywidualnego w celu poznania terminów nie jest równoznaczny z rezerwacją terminu. Termin jest zarezerwowany dopiero po potwierdzeniu tego faktu w wiadomości mailowej po dokonaniu rezerwacji na stronie www.motoparkkrakow.pl .

15. Bezkosztowa rezygnacja z terminu szkolenia z przyczyn leżących po stronie Klienta może być dokonana najpóźniej 3 dni roboczych przed zaplanowanym terminem szkolenia.

16. Istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji vouchera o okres 6 tygodni za opłatą w wysokości 123 zł brutto.
- Aby przedłużenie vouchera było możliwe należy się zgłosić nie później niż na 7 dni roboczych przez zakończeniem terminu jego ważności obliczonego zgodnie z punktem 7 niniejszego Regulaminu.

17.  Vouchery zakupione w siedzibie Moto Parku Kraków nie podlegają zwrotowi.Kotwica

18.  Voucher zakupiony poza lokalem przedsiębiorstwa podlega zwrotowi jedynie zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.

19.  Za niewykorzystany voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.

20.  Nabywca zobowiązuje się poinformować Beneficjenta o treści niniejszego Regulaminu, jak i o możliwości zapoznania się z jego treścią w miejscach wskazanych w punkcie 2.

21 . Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Sprzedawcy, dotyczy to również sytuacji gdy Voucher nie zostanie zrealizowany w okresie ważności.

22.  Voucher nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu.

23.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Vouchera po jego przekazaniu Nabywcy lub Beneficjentowi.

24.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach Nabywcy i Beneficjenci zostaną powiadomieni poprzez udostępnienie aktualnych wersji Regulaminu w sposób wskazanym w punkcie.

25.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Voucherów w każdym czasie bez podania przyczyny. Beneficjenci Voucherów nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będę mogli je realizować na dotychczasowych warunkach do czasu upływu ich okresu ważności.

26.  W przypadku awarii supersamochodu Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji vouchera samochodem tej samej klasy.

27.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

28.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z zakupem i realizacją Voucherów  będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Sprzedawcy.

29.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2017 r.
 

 
Zakup vouchera oznacza zapoznanie się i akceptację warunków Regulaminu dotyczącego zakupu i korzystania z Voucherów

 

Regulamin korzystania z symulatorów motoryzacyjnych

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z symulatorów motoryzacyjnych podczas eventów, szkoleń, targów i innych imprez masowych, przy zachowaniu przepisów ogólnych bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, BHP, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, odrębnych ustaw i przepisów szczegółowych oraz poleceń osób zarządzających urządzeniami.

1. Przed przystąpieniem do korzystania z symulatorów motoryzacyjnych Uczestnicy oraz pozostałe osoby, zobowiązane są zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz potwierdzić akceptację jego postanowień poprzez złożenie podpisu na oświadczeniu, udostępnionym mu przez Moto Park Kraków.

2. Osoby w wieku do lat 18 mogą korzystać z symulatorów motoryzacyjnych wyłącznie za zgodą i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, po uzyskaniu zgody Moto Parku Kraków.

3. Wszyscy Uczestnicy szkoleń oraz inne osoby, przebywające na terenie obiektu Moto Park Kraków, zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, wskazówek oraz poleceń pracowników i instruktorów Moto Parku Kraków, a także przestrzegania obowiązków związanych z bezpiecznym użytkowaniem, pod rygorem wykluczenia z udziału w szkoleniu, eventu oraz korzystania z symulatorów motoryzacyjnych.

4. Na symulatory motoryzacyjne zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych.


5. Na symulatory motoryzacyjne nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt. 5.

6. Osoba, która nie będzie przestrzegała postanowień Regulaminu lub wprowadzi w błąd pracowników, instruktorów Moto Parku Kraków w sprawach objętych Regulaminem, zostanie natychmiast usunięta ze stanowiska atrakcji i symulatorów motoryzacyjnych bez prawa roszczeń z tego tytułu. Uczestnik, który spowodował przy tym zagrożenie bezpieczeństwa lub zniszczenie mienia, będzie ponosił skutki prawne na zasadzie winy umyślnej.

7. Wszelkie decyzje i zarządzenia Moto Parku Kraków są ostateczne oraz nie przysługuje od nich środek zaskarżenia.

8. Obowiązkiem Uczestników korzystających z symulatorów motoryzacyjnych jest:

a) zachowanie szczególnej ostrożności wobec innych osób korzystających z symulatorów motoryzacyjnych,
b) przestrzegania przepisów oraz zasad, wynikających z przepisów prawa o ruchu drogowym, BHP, przeciwpożarowych, w tym zapewnienia należytego stanu technicznego symulatorów motoryzacyjnych,
c) natychmiastowego powstrzymania się od korzystania z atrakcji i symulatorów motoryzacyjnych lub innych działań i bezzwłocznego poinformowania pracowników, instruktorów Moto Parku Kraków, w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia,
d) przebywania w miejscach wyznaczonych przez pracowników, instruktorów Moto Parku Kraków,
e) bezwzględnego stosowania się i wykonywania poleceń pracowników,instruktorów Moto Parku Kraków.

10. Na terenie stanowiska z symulatorami motoryzacyjnymi obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających i psychotropowych.

12. Uczestnicy korzystający z symulatorów motoryzacyjnych oraz wszelkie inne osoby, przebywające w ich terenie ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody na osobie i w mieniu wywołane swym działaniem lub zaniechaniem, w tym za szkody wynikłe z niezastosowania się do zasad korzystania z symulatorów motoryzacyjnych określonych niniejszym Regulaminem.

13. Każdy Uczestnik korzysta z symulatorów motoryzacyjnych na własne ryzyko, z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności Moto Parku Kraków. Wstęp, uczestnictwo i korzystanie z symulatorów motoryzacyjnych następuje pod warunkiem zwolnienia Moto Parku Kraków z odpowiedzialności z tytułu zdarzeń, które nie wynikają z udowodnionej i wyłącznej winy umyślnej Moto Parku Kraków.

14. Moto Park Kraków nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe na osobie i mieniu Uczestników i osób trzecich w wyniku działania sił wyższych rozumianych jako zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, którym nie można zapobiec i na które Moto Park  Kraków nie ma wpływu, w szczególności działania siły natury, decyzje państwowe, strajki, zamieszki, itp.

 

Regulamin

SKJS (Szkoleniowy Konkurs Jazdy Samochodem)

 

1. Ustalenia ogólne

1.1 SKJS to impreza rozgrywana w formie konkursu szkoleniowego, mająca na celu podnoszenie umiejętności prowadzenia, oraz budowanie świadomości i podnoszenie bezpieczeństwa na drogach.

1.2  Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w pojedynczej imprezie z cyklu Szkoleniowego Konkursu Jazdy Samochodem.

2. Organizator

2.1 Organizatorem jest Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Moto Park Kraków.

3. Terminy

3.1 Dostępne na stronie www.motoparkkrakow.pl w zakładce "kalendarz"

4. Zgłoszenie

4.1 Do udziału w imprezie będą dopuszczeni Uczestnicy, którzy prawidłowo dokonają rezerwacji oraz wpłaty wpisowego.

4.2 Rezerwacja i płatność dostępne są online na stronie www.motoparkkrakow.pl w zakładce "kalendarz".

4.3 Limit zgłoszeń dla pojedynczej imprezy ustala się na 65 Uczestników.
W przypadku większej ilości zgłoszeń decydować będzie kolejność wpłaty wpisowego.

4.4 Warunkiem przeprowadzenia pojedynczej imprezy, jest minimalna frekwencja, którą Organizator określa na 20 zgłoszeń. W przypadku nie uzyskania minimalnej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub wyznaczenia innego terminu jej przeprowadzenia. O planowanej zmianie terminu lub odwołaniu imprezy uczestnicy zostaną poinformowania nie później niż 3 dni przed planowanym terminem.

4.5 Jeden kierowca może wystartować w Rundzie jeden raz, za kierownicą jednego samochodu (zgodnie ze zgłoszeniem). Organizator dopuszcza natomiast możliwość jazdy jako “pilot” z innymi kierowcami.

4.6 Jeśli w dniu poprzedzający zawody, po godz. 15.00, w wyniku mniejszej frekwencji, pozostanie miejsce na pojedynczych sesjach, kierowca może zakupić dodatkową sesję w tym samym dniu, jednak wyniki dodatkowego przejazdu nie będą brane pod uwagę w ogólnej klasyfikacji czasowej.

5. Wpisowe

5.1 Wysokość wpisowego z reklamą Organizatora wynosi 249 PLN dla wszystkich klas, dla zgłoszeń dokonanych na minimum 3 dni przed Rundą. 

5.2 Wysokość wpisowego z reklamą Organizatora, dla zgłoszeń dokonanych po terminie wymienionym w pkt. 5.1 wynosi 279 PLN.

5.3 Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym imprezę.

5.4 Zwrot wpisowego może nastąpić wyłącznie w przypadku odwołania imprezy przez Organizatora (np. na podstawie pkt.4.4).

6. Uczestnicy

6.1 Załogę stanowi kierowca i pilot (nieobowiązkowy).

6.2 Organizator ustala minimalny wiek Uczestnika na 16 lat (dla kierowcy i pilota)
- w przypadku osób młodszych  niż 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na udział, a dodatkowo rodzic lub prawny opiekun musi się znajdować w samochodzie (na fotelu pilota) przez cały czas trwania zawodów.

6.3 Do udziału w SKJS  jest wymagane posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii..

6.4 Do udziału w SKJS wymagany jest kask z homologacją drogową lub FIA.

7. Samochód

7.1 Samochód zgłoszony do Moto Park Kraków musi spełniać następujące warunki:

 

 • przegląd techniczny

 • pasy bezpieczeństwa i fotele z homologacją drogową

 • minimum jedna gaśnica o minimalnej pojemności 1kg

 • apteczka z odpowiednim wyposażeniem medycznym

 • wszystkie przedmioty w bagażniku i kabinie muszą być solidnie zamontowane lub usunięte

 • w samochodzie nie może być zamontowana klatka bezpieczeństwa

 • samochód musi być sprawny technicznie, bez wycieków i oznak awarii

 • samochód musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC oraz NNW

 • samochód nie może mieć żadnych modyfikacji poza fabrycznych, wyjątek stanowi filtr powietrza, końcowy tłumik, amortyzatory, tarcze hamulcowe i zaciski hamulcowe oraz ospojlerowanie tuningowe

 • układ wydechowy może nie być fabryczny, ale musi spełniać normę głośności 98 db

 • jeżeli był wyprodukowany po 1995 r. powinien być wyposażony w katalizator

 • samochód musi spełniać warunki ODTJ MOTO PARK KRAKÓW dotyczące w szczególności głośności max 98 db, pomiar może być powtarzany w trakcie trwania zawodów.

7.2 Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Rundy auta, które uległo awarii/wypadkowi i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników, Organizatora, kibiców i infrastruktury obiektu.

 

8. Badanie kontrolne przed Rundą

8.1 Każdy samochód zostanie poddany przed startem imprezy badaniu kontrolnemu (zwanemu dalej BK), którego celem jest ustalenie czy pojazd jest zgodny z pkt. 7.1 regulaminu imprezy.

8.2 Kierownikiem BK jest osoba wyznaczona przez Organizatora.

8.3 Samochód przedstawiony do BK:

 • musi być czysty zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.

 • musi mieć naklejone numery startowe otrzymane podczas Odbioru Administracyjnego przed imprezą

 • nie może być na nim żadnych innych numerów startowych niż te, które obowiązują podczas danej Rundy

 • musi posiadać obowiązkową reklamę Organizatora - jeżeli będzie przewidziana

8.4 W badaniu kontrolnym bierze udział wyłącznie kierowca (zgodnie ze zgłoszeniem) i kierownik BK - postronne osoby nie mogą angażować się w przebieg BK.

8.5 Stwierdzenie przez kierownika BK niezgodności samochodu z regulaminem powoduje wykluczenie Uczestnika bez zwrotu wpisowego ze zwrotem wpisowego w wysokości 50% wpisowego w postaci kodu rabatowego do wykorzystania na dowolną aktywność dostępną w Moto Parku Kraków.

9. Opony

9.1 Udział w Rundzie jest możliwy tylko na oponach z homologacją E.

9.2 Zabronione jest stosowanie opon “z kolcami” oraz elementów przeciwpoślizgowych, zarówno mechanicznych jak i chemicznych.

9.3 Organizator nie przewiduje podczas Rundy limitu ilości opon / kół.

10. Bezpieczeństwo zawodów

10.1 Na drodze dojazdowej (droga z kostki, dziedziniec, depo) i terenie Moto Parku Kraków obowiązuje absolutny zakaz “grzania opon”, zawracania na ręcznym, gwałtownego przyspieszania i hamowania - każde złamanie tego przepisu skutkować będzie wykluczeniem z zawodów, a w skrajnych przypadkach łamania tego zakazu Moto Park Kraków może nałożyć karę za zaistniałe zniszczenia.

10.2 Na terenie Obiektu (wyłączając trasę odcinka) obowiązuje ograniczenie prędkości do 15 km/h. Złamanie tego punktu skutkować będzie wykluczeniem
z zawodów.

10.3 W każdym momencie trwania imprezy Organizator ma prawo przeprowadzić na Uczestniku badanie na zawartość alkoholu lub środków odurzających. Nie dopuszcza się obecności jakiejkolwiek ilości alkoholu we krwi Uczestnika podczas zawodów - złamanie tego punktu powoduje dożywotnią dyskwalifikację z imprez organizowanych na terenie Moto Parku Kraków.

10.4 Zabroniona jest jazda zawodników w kierunku przeciwnym do prawidłowej trasy przejazdu – złamanie tego przepisu skutkować będzie wykluczeniem
z zawodów.

11. Podział na klasy

11.1 Samochody dopuszczone do udziału w imprezie, zostaną podzielone na klasy wg. pojemności 

·       Klasa 1 od 1 cm3 do 900 cm3

·       Klasa 2 od 900 cm3 do 1400 cm3

·       Klasa 3 od 1400 cm3 do 1600 cm3

·       Klasa 4 od 1600 cm3 do 2000cm3

·       Klasa 5 powyżej 2000 cm3

·       Klasa E - samochody elektryczne

11.2 Samochody posiadające turbo lub kompresor zostaną dopuszczone do udziału w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika przez współczynnik 1,7 dla silników benzynowych i 1,5 dla silnika diesla. Samochody wyposażone w silnik z tłokiem obrotowym (Wankla) zostaną przydzielone do klasy 4. Współczynnik 1,5 obowiązuje również dla samochodów hybrydowych. 

11.3 Klasę stanowią co najmniej trzy samochody.  W przypadku nie utworzenia klasy pojazdy kwalifikowane są do klasy wyżej.

11.4 W przypadku, gdy nie utworzy się Klasa E samochody będą te kwalifikowane w klasie 5 bez dodatkowego współczynnika. 

12. Zapoznanie z trasą

12.1 Każdy kierowca otrzymuje mailowo, przed startem, mapkę trasy przejazdu oraz nagranie z przejazdu (od board).

13. Start odcinka / pomiar czasu

13.1 Pomiar czasu wykonany jest z dokładnością do 1/100 sekundy.

13.2 Uczestnik zobowiązany jest do podjechania na start w kolejności numerów nadanych przez Organizatora - pomylenie kolejności lub spóźnienie (o ile nie zostało wcześniej zgłoszone do Organizatora zawodów) powoduje doliczenie karnego czasu (15 sekund) do wyniku końcowego kierowcy.

13.3 Start do odcinka sygnalizowany jest przez Sędziego Startu.

14. Przebieg zawodów

14.1  Organizator przewiduje 4 przejazdy pomiarowe; do klasyfikacji będą brane  pod uwagę tylko trzy najlepsze (pierwszy przejazd można potraktować jako zapoznawczy).

Limit maksymalnego czasu przejazdu zapoznawczego danej trasy podawany jest w dniu zawodów.

14.2 Liczba przejazdów może ulec zmianie, co będzie ogłoszone ustnie na odprawie przed rundą.

14.3 Jeśli podczas trwania rundy zaistnieją warunki, które spowodują zmianę liczby przejazdów zostanie to ogłoszone stosownym komunikatem.

14.4 Na trasie rozstawieni są tzw. sędziowie faktu, którzy o ewentualnych problemach na odcinku informować będą Uczestników za pomocą żółtej flagi. Kierowca, któremu pokazana zostanie żółta flaga ma obowiązek zwolnić lub w razie potrzeby zatrzymać przejazd. Przejazd przerwany żółtą flagą, zostanie powtórzony. Koniec przejazdu sygnalizowany będzie flagą szachownica.

14.5 W przypadku wypadnięcia z trasy Uczestnik ma obowiązek powrócić na trasę próby w możliwie najbliższym wypadnięcia miejscu. Powrót na trasę w innym miejscu (skrócenie trasy, ominięcie jakiegokolwiek elementu trasy lub ominięcie jakiegokolwiek elementu trasy z nieodpowiedniej strony) powoduje nałożenie
na Uczestnika tzw. “taryfy” (opisanej w pkt. 17.1 regulaminu).

14.6 W przypadku pomylenia trasy przejazdu na Uczestnika zostanie nałożona kara, tzw. “taryfa” (opisana w pkt. 17.1 regulaminu).

14.7 Nieukończenie przejazdu lub nieobecność na starcie odcinka powoduje wykluczenie Uczestnika z imprezy. Jeżeli Uczestnik upora się z awarią przed startem kolejnego przejazdu może kontynuować udział w Rundzie, ale nie będzie klasyfikowany w jej wynikach.

14.8 Uczestnik ma obowiązek zatrzymać pojazd w miejscu wyznaczonym jako meta stop, linia mety musi znajdować się między osiami pojazdu  (opisanej w pkt. 17.3 regulaminu).

14.9 Wynikiem Uczestnika jest suma wszystkich czasów + ewentualne kary czasowe (opisane w pkt 17 regulaminu).

14.10 Jeśli za daną próbę uczestnik uzyska wynik gorszy niż 150% czasu najlepszego przejazdu w klasie (np. z powodu awarii lub innych) to zostanie mu nadany czas „taryfy”.

15. Obowiązki Uczestników podczas imprezy

15.1 Obecność podczas odbioru administracyjnego wg. harmonogramu czasowego imprezy, 30 min przed godziną rezerwacji.

15.2 Obecność podczas BK wg. harmonogramu czasowego imprezy.

15.3 Obecność podczas odprawy zawodników wg. harmonogramu czasowego imprezy.

15.4 Przejazd trasy w kasku, w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz
z zamkniętymi szybami .

15.5 Bezwzględne stosowanie się do poleceń Organizatora podczas trwania imprezy.

15.6 Parkowanie wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.

15.7 Uczestnik zobowiązany jest do jazdy wyłącznie asfaltową nitką toru,
po wyznaczonej trasie. Zabroniona jest jazda po obszarach zielonych i szutrowych. Zabroniona jest jazda po nitce toru z przebitą lub “ściągniętą z felgi” oponą lub z widocznym defektem pojazdu.

16. Odpowiedzialność Uczestników

16.1 Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia rażących strat w infrastrukturze toru (zniszczona nawierzchnia, uszkodzona w sposób widoczny powierzchnia płyt poślizgowych, uszkodzone bandy, uszkodzone słupy oświetleniowe, uszkodzenie infrastruktury, w której skład wchodzą również budynki, uszkodzenie pętli indukcyjnej lub innych elementów składowych pomiaru czasu), które są wynikiem jego jazdy.

16.2 Uczestnicy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za poczynione szkody (zgodnie z regulaminem Moto Park Kraków).

17. Kary

17.1 Taryfa - 150% czasu najlepszego czasu zawodnika w klasie.

17.2 Potrącenie pachołka, opony, beczki, separatora + 5 sekund do czasu przejazdu (za każdy potrącony element).

17.3 Niezatrzymanie się na mecie- stop +15 sekund do czasu przejazdu.

17.4 Spóźnienie się na start / pomylenie kolejności startowej +15 sekund do czasu przejazdu.

17.5 Brak Uczestnika na starcie odcinka - wykluczenie.

17.6 Niesportowe zachowanie względem innych Uczestników / Organizatora
- wykluczenie.

17.7 Spóźnienie na odbiór administracyjny / na BK – wykluczenie.

17.8 Wprowadzenie w poślizg nadsterowny w celowy sposób „drift”- wykluczenie.

17.9 Falstart +5 sekund do czasu przejazdu.

18. Nagrody

18.1 O nagrodach  organizator poinformuje zawodników przed zawodami.

19. Klasyfikacja generalna

19.1 Jest to suma punktów zebranych przez cały sezon.

19.2 W skład punktacji wchodzą punkty za uczestnictwo (obecność) w pojedynczej rundzie oraz punkty uzyskane za miejsce zajęte podczas sesji SKJS na podstawie pkt. 19.3.

19.3 Punktacja:

1 miejsce

50 pkt

2 miejsce

40 pkt

3 miejsce

30 pkt

4-6 miejsce

15 pkt

7-10 miejsce

10 pkt

11-20 miejsce

5 pkt

19.4 Do każdej klasy obowiązuje oddzielna klasyfikacja.

 

OŚWIADCZENIE KIEROWCY SUPERSAMOCHODU

 

Przejazd samochodem osobowym (marka) …………………………………………………………………………………….

Termin i godzina realizacji: ……………………………………………………………………………………………………………..

NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię i nazwisko Kierującego……..………………………………………………………………………………..……………………

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………….……..

Seria i nr dowodu osobistego……….……………………………………………………………….…………………………………

Nr prawa jazdy (pozycja nr 5)………………………………………………………………………………….……………………….

Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………….………………………….……

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Definicje:

Moto Park Kraków - spółka prowadzona pod nazwą Moto Park Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-989) przy ulicy Rzepakowej 4R, NIP 676-251-31-84, REGON 365348163

Przejazd - Usługa świadczona przez Moto Park Kraków, polegająca na umożliwieniu Kierującemu wykonanie przejazdu sportowym samochodem dostępnym w ofercie Moto Park Kraków, na zasadach określonych w Regulaminie.

Miejsce Realizacji - Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy, zlokalizowany w Krakowie przy ul. Rzepakowej 4 R

Regulamin - regulamin świadczenia usług przez Moto Park Kraków dostępny na stronie internetowej www.motoparkkrakow.pl

 

Ja, niżej podpisany(a)

1.       Oświadczam, że mam ukończone 18 lat oraz nie stwierdzono u mnie zaburzeń psychicznych i fizycznych, uniemożliwiających kierowanie pojazdami mechanicznymi. W pełni świadomy(a) ryzyka i zagrożeń wynikających z mojego uczestnictwa, biorę udział w wykonaniu zamówionego Przejazdu w w/w Miejscu i Terminie Realizacji wyłącznie na własną odpowiedzialność.

2.       Oświadczam również, że zapoznałem się z treścią Regulaminu świadczenia usług przez Moto Park Kraków, który był dla mnie dostępny, rozumiem i akceptuję jego treść oraz nie będę wysuwał twierdzeń, iż był on dla mnie niedostępny czy też niezrozumiały, również z uwagi na nabycie Przejazdu drogą mailową. Jestem trzeźwy i w ciągu 48 godzin przed Terminem Realizacji nie spożywałem alkoholu, ani środków odurzających i innych substancji mogących zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Znam przepisy prawa o ruchu drogowym oraz zasady poruszania na terenie Miejsca Realizacji.

3.       Wyrażam zgodę na jakąkolwiek interwencję opiekuna auta podczas kierowania przeze mnie pojazdem, m.in. polegającą na użyciu hamulców, zmianie biegów, korygowaniu toru jazdy poprzez ręczną zmianę położenia kierownicy i inne działania, które opiekun auta uzna za uzasadnione ze względu na zaistniałą sytuację w Miejscu Realizacji zagrażającą lub mogącą zagrażać bezpieczeństwu uczestników. Zobowiązuję się do wypełniania poleceń pracowników Moto Parku Kraków oraz opiekunów aut uczestniczących w realizacji przejazdu, a także do wykonywania manewrów zgodnie z zasadami poprawnego prowadzenia pojazdów mechanicznych, zwłaszcza poprzez nieużywanie podczas Przejazdu hamulca awaryjnego (postojowego). Zobowiązuję się przy tym do zachowania należytej ostrożności wymaganej ze względu na panujące w Miejscu Realizacji warunki oraz posiadane przeze mnie umiejętności, mając w szczególności na uwadze bezpieczeństwo swoje oraz innych osób przebywających w Miejscu Realizacji. Biorę odpowiedzialność za zawinione lub powstałe na skutek rażącego niedbalstwa, szkody wyrządzone przeze mnie tym osobom i ich mieniu oraz zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomych, jak i nieruchomych, przy użyciu których Przejazd jest wykonywany, a także za spowodowanie tych szkód, zniszczeń i uszkodzeń na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach mimo, że możliwość ich spowodowania mogłem lub powinienem przewidzieć. Uznaję, iż wskazane zniszczenia i uszkodzenia dotyczą również wnętrza samochodu, zwłaszcza tapicerki i mogą być wyrządzone chociażby częściami garderoby, w tym biżuterią. Przyjmuję, że błąd w ocenie czynników wpływających na realizację Przejazdu nie powoduje wyłączenia mojej odpowiedzialności, w szczególności dotyczy to uwag przekazywanych przez opiekuna auta w związku z jazdą, a także warunków pogodowych, własnych umiejętności kierowania samochodem lub parametrów i możliwości pojazdu. W związku z powyższym zobowiązuję się do pokrycia kosztów naprawy wszelkich zawinionych lub powstałych na skutek rażącego niedbalstwa, szkód przeze mnie wyrządzonych na mieniu i osobach w związku z realizacją Przejazdu.

4.       Akceptuję możliwość przerwania wykonywania Przejazdu z przyczyn technicznych lub zaistniałych na skutek działania siły wyższej, niezależnych od Moto Park Kraków.

 

 

Niniejsze oświadczenie podpisuję dobrowolnie, świadomy niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia w związku z wykonaniem Przejazdu. Nadto:

1.       Zapoznałem się z Regulaminem bezpieczeństwa obowiązującym w Moto Parku Kraków, akceptuję jego treść w całości i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień, jak również przepisów ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 602).

2.       Podczas eventu dla kierowców samochodów osobowych prowadzonego przez Moto Park Kraków na terenie Moto Parku Kraków, przy ul. Rzepakowej 4R w Krakowie, będę stosował się do poleceń instruktorów, pracowników Moto Parku Kraków oraz osób działających na ich rachunek i zlecenie oraz zobowiązuję się do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania reguł bezpieczeństwa. Oświadczam, że uczestniczę w evencie dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

3.       Nie jestem w stanie po spożyciu alkoholu, środków odurzających, narkotyków, bądź innych podobnie działających środków. Oświadczam również, iż mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w evencie, o którym mowa w pkt. 2.

4.       Zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczestników eventu, rozumiem zawarte tam postanowienia i prawa mi przysługujące.

5.       Podanie adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany wyżej adres e-mail.

 

 

……....……………………………………………

Data i czytelny podpis Kierujacego

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Uczestników szkoleń oraz Użytkowników obiektu sportowo-szkoleniowego

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, wypełniając przewidziane w nim obowiązki informacyjne, administrator – Spółka pod firmą MOTO PARK KRAKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-989), przy ulicy Rzepakowej 4R wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001034452, NIP 6762513184 (zwana dalej „Administratorem”) przygotowała niniejszy dokument, zwany dalej „Informacją”.

1. Administrator przetwarza dane osobowe, celem:

a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – umowy szkolenia organizowanego przez administratora lub umowy korzystania z terenu obiektu sportowo-szkoleniowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Rzepakowej 4R

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - prawidłowego wypełnienia nałożonych na administratora obowiązków publicznoprawnych, określonych przepisami bezwzględnie obowiązującymi zawartymi m.in. w niżej wymienionych aktach prawnych:

I. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93;

II. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926;

III. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591;

IV. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

V. Rozporządzenie.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia.

3. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w czynnościach niezbędnych do zrealizowania celów przetwarzania danych określonych w § 1 ust. 1 lit. a i b informacji.

4. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje możliwość uzyskania kopii danych w siedzibie administratora – ul. Rzepakowa 4R, 31 – 989 Kraków.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez minimalny okres konieczny do wypełnienia wszelkich nałożonych na administratora obowiązków o charakterze publicznoprawnym jak również do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń o charakterze cywilnoprawnym.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa określone w rozporządzeniu:

a) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

b) prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d) prawo do przenoszenia danych;

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych: imienia i nazwiska oraz numeru PESEL jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umów określonych w § 1 ust. 1 lit. a informacji. Niepodanie wyżej wymienionych danych spowoduje niemożność korzystania z obiektu sportowo-szkoleniowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Rzepakowej 4R oraz uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez administratora.

9. Administrator nie stosuje procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również nie prowadzi procedury profilowania, o której mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZREALIZUJ VOUCHER KUP VOUCHER