Regulamin kartingu

REGULAMIN KARTINGU
 
Poniższy regulamin określa ogólne warunki korzystania z gokartów, toru oraz innych elementów wyposażenia toru gokartowego znajdującego się na terenie Moto Park Kraków w Krakowie przez osoby fizyczne.
I. DEFINICJE
Organizator – Moto Park Kraków Sp. z o.o. Sp. K.
Obiekt – tor gokartowy na terenie Moto Parku Kraków oraz jego wyposażenia wraz z przynależną Infrastrukturą usytuowany pod adresem: ul Rzepakowa 4R w Krakowie;
Korzystający – osoba fizyczna w wieku od 7 lat, która nabyła lub dla której został nabyty bilet wstępu przez Opiekuna (bądź posiadająca inny, uznany przez Organizatora równoważny dokument uprawniający daną osobę do korzystania z gokartów oraz Obiektu); np. voucher;
Bilet wstępu – dokument stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Organizatorema Korzystającym, której przedmiotem jest umożliwienie Korzystającemu używania gokartów oraz Obiektu za zapłatą określonej w Cenniku ceny, przez wskazany w nim czas oraz na warunkach określonych niniejszym Regulaminem;
Przejazd – jazda gokartem udostępnionym przez Organizatora, w wyznaczonym przez Organizatora czasie i miejscu;
DEPO -miejsce zjazdu oraz postoju gokartów;
II. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator zobowiązany jest do:
- zapewnienia Korzystającym możliwości odbycia przejazdów gokartami zgodnie z ustalonym przez Organizatora cennikiem,
- zapewnienia stanu technicznego gokartów i pozostałego sprzętu w odpowiednim stanie, który umożliwia Korzystającym bezpieczną jazdę gokartami.
2. Organizator jest uprawniony do:
- wydawania Korzystającym instrukcji, wskazówek oraz poleceń dotyczących używania gokartów oraz całego Obiektu,
- odebrania Korzystającemu prawa do jazdy gokartem, gdy korzystający nie stosuje się do Regulaminu, a w szczególności gdy porusza się w sposób niebezpieczny. W takim przypadku Korzystający nie ma prawa do zwrotu opłaty za przejazd,
- wglądu w dokument tożsamości, który potwierdzi wiek Korzystającego pod rygorem niedopuszczenia go do jazdy,
- sprawdzenia trzeźwości Korzystającego z Obiektu.
III. OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCYCH
1. Korzystający jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do określonych w nim warunków korzystania z Obiektu i gokartów. Oprócz tego Korzystający ma obowiązek przestrzegania wszystkich poleceń personelu toru Organizatora. Dotyczy to również poleceń wydawanych za pomocą flag sygnalizacyjnych i sygnałów świetlnych, których znaczenie określa niniejszy Regulamin.
2. Całkowicie zabronione jest korzystanie z gokartów przez:
- osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub lekarstw mogących mieć wpływ na kierującego gokartem,
- osoby mające poniżej 140 cm wzrostu (za wyjątkiem gokartów specjalnie dla nich przystosowanych o ile będzie nimi dysponował Organizator,
- przed dokonaniem zakupu biletu wstępu, osoby o których mowa powyżej winne upewnić się, czy Organizator dysponuje aktualnie na chwilę dokonania zakupu tego typu gokartami),
- osoby z chorobami serca, problemami z plecami, padaczką, utratami świadomości itp.,
- kobiety w ciąży.
Organizator odmówi (bez konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek testów i badań) możliwości jazdy osobie, co do której zachodzi podejrzenie, że nie spełnia powyższych warunków.
3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uważanych za obelżywe na terenie całego Obiektu.
4. Korzystający jest zobowiązany do zachowania wymogów bezpieczeństwa oraz do zachowania ograniczonego zaufania wobec innych użytkowników toru.
5. Korzystający jest zobowiązany do bezdyskusyjnego przestrzegania poniższych zaleceń i zasad:
- podczas jazdy obydwie ręce muszą być na kierownicy,
- prawy pedał służy do przyspieszania,
- lewy pedał służy do hamowania,
- nie wolno używać obydwu pedałów jednocześnie,
- nie wolno dotykać silnika, wydechu oraz innych gorących elementów, które mogą spowodować trwałe uszkodzenia ciała,
- zabronione jest prowadzenie gokarta w klapkach oraz butach na wysokich obcasach, właściwe obuwie powinno być na płaskiej podeszwie,
- elementy garderoby takie jak: szaliki, krawaty, paski, apaszki itp. powinny być zabezpieczone tak, by ściśle przylegały do ciała. Ta sama zasada dotyczy włosów. Niewłaściwe zabezpieczenie tych elementów może powodować zagrożenie zdrowia lub życia,
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwą odzież bądź jej zniszczenie,
- obowiązkowe jest używanie kasków ochronnych podczas użytkowania gokarta,
- pod kask będący własnością Organizatora obowiązkowe jest założenie kominiarki ze względów higienicznych. W przypadku korzystania z własnego kasku: musi to być kask  zamknięty z ochroną szczęki.  Należy kask zapiąć i zamknąć szybkę,
- w przypadku nieobecności Korzystającego w parku maszyn w momencie rozpoczęcia określonego przez Organizatora czasu przejazdu, bilet wstępu traci ważność i nie przysługuje jego wymiana ani zwrot pieniędzy,
- palenie oraz spożywanie alkoholu jest zabronione na terenie całego Obiektu, za wyjątkiem  miejsc do tego przeznaczonych przez Organizatora,
- odległość pomiędzy pojazdami podczas jazdy powinna wynosić nie mniej niż 5 metrów,
- Korzystający po raz pierwszy odwiedzający Obiekt jest szczególnie zobowiązany do ostrożnej i wolnej jazdy podczas korzystania z gokartów,
- przepisy ubezpieczeniowe wymagają rejestracji danych osobowych przy wizycie  na torze gokartowym na terenie Moto Parku Kraków.
6. Korzystający zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych przez Organizatora tylko i wyłącznie na jego potrzeby, w celu umożliwienia Organizatorowi właściwego świadczenia usług.
7. Korzystający oświadcza, że zapoznał się z treścią  regulaminu Moto Parku Kraków  , który dostępny jest na stronie internetowej https://www.motoparkkrakow.pl/regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania w/w Zasad i regulaminu Moto Parku Kraków
IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z TORU
1. Na tor może wejść tylko osoba, która:
- zapłaciła za przejazd zgodnie z obowiązującym cennikiem,
- posiada opaskę, która wydawana jest w czasie rejestracji,
- została przeszkolona przez personel Organizatora,
- podpisała Oświadczenie, którego postanowienia są nierozłącznie związane z Regulaminem.
2. Z toru mogą korzystać osoby w wieku od 7 lat. Korzystający poniżej 16 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie za zgodą i w obecności swoich opiekunów prawnych. Zgoda opiekunów winna być złożona w formie pisemnej przed pierwszym odbyciem jazdy, w obecności pracownika Organizatora i powinna zawierać akceptację pełnej treści niniejszego Regulaminu.
3. Wjazd na tor odbywa się na sygnał pracownika Organizatora w odstępach przez niego ustalonych za pomocą zielonej flagi.
4. Jazda jest dozwolona wyłącznie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
5. W przypadku zatrzymania gokarta na torze nie wolno z niego wysiadać.
6. Korzystający ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych  nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach, z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej.
7. Wszystkie problemy i prośby o pomoc zgłasza się przez uniesienie ręki.
8. Przez cały czas trwania przejazdu obowiązkowe jest przestrzeganie sygnałów dawanych przez obsługę Obiektu oraz wyświetlanych na wyświetlaczu znajdującym się na kierownicy gokarta.
9. Szczególnie istotne są znaki dawane flagami i światłami.
10. Niestosowanie się do jakiejkolwiek flagi grozi natychmiastowym wykluczeniem Korzystającego z jazdy bez prawa do zwrotu pieniędzy za bilet wstępu.
11. Zabrania się jazdy „wężykiem” i blokowania innych kierowców.
12. Zabrania się uderzania w gokarty innych kierowców oraz bandy toru.
13. Kierowcy, który musiał zjechać do DEPO ze względu na defekt gokarta przysługuje wymiana na drugi sprawny egzemplarz bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, z zastrzeżeniem postanowień pkt. V .3 niniejszego Regulaminu.
14. Po zakończeniu jazdy (szachownica) należy zdecydowanie zmniejszyć prędkość i zjechać do DEPO nie przekraczając 5 km/h.
15. Po zjechaniu i zatrzymaniu gokarta w DEPO należy pozostać w gokarcie do chwili wyłączenia silnika i zjechania wszystkich uczestników przejazdu/ biegu oraz do momentu usłyszenia od pracownika Obiektu zgody na opuszczenie gokarta.
V. ODPOWIEDZIALNOŚD ZA SZKODY
1. Korzystający używa wszystkich elementów związanych z Obiektem (gokarty, tor itp.) na własną odpowiedzialność.
2. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru zarówno wobec Organizatora jak i osób trzecich znajdujących się na terenie Obiektu.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków i szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez Korzystającego do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi. Ponadto Organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest umieszczony przez Organizatora w widocznym miejscu Obiektu i stanowi podstawową część każdej umowy, której przedmiotem jest korzystanie z gokartów i Obiektu.
2. Obsługa Obiektu może zabronić wstępu na jego teren bez podania przyczyny.
3. Cennik za wstęp na tor kartingowy oraz czas trwania jazdy ustala Organizator. Organizator ponadto decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i odstępie czasu między startującymi, ma także w uzasadnionych wypadkach, prawo w każdej chwili przerwać wyścig  (jazdę) bez zwrotu opłaty za wstęp.
4. Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne.
5. Unieważnienie któregokolwiek z punktów nie unieważnia całego Regulaminu.
6. Wszelkie spory mogące wynikać między stronami umów, które były zawarte zgodnie z Regulaminem będą załatwione polubownie lub poddane jurysdykcji Sądu właściwego dla siedziby Organizatora.
 
 

Zaufali nam